Безвъзмездно финансиране на зелени проекти на бизнеса

Европейската комисия обяви през юли първите процедури по програма LIFE 2021-2027. Чрез нея се насърчават проекти, свързани с две области – околна среда и действия по климата. Програмата се състои от четири подпрограми – “Природа и биоразнообразие”, “Кръгова икономика и качество на живот”, “Смекчаване и адаптация към изменението на климата” и “Преход към чиста енергия”….

Достъп до финансиране чрез нова европейска програма

България ще има достъп до финансиране чрез нова европейска програма България за първи път ще има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти заедно с 67 региона на Средиземно море по новата Програма за транснационално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ Средиземно море” 2021-2027 г. (Програма Евро МЕД 2021-2027). Кой може да кандидатства? Програмата включва най-вече крайбрежните…

Откриване на STEM центъра по природни науки в Костинброд

Официален старт на STEM центъра по природни науки, изследвания и иновации в гр. Костинброд На официална церемония, днес 01.Март 2021 г. беше открит новоизградения STEM център по природни науки изследвания и иновации в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд. Новият училищен STEM Център ще предоставя съвременна образователна среда, повишаваща интереса на учениците към технологичния сектор,…

Договориране по процедурата за средни предприятия на ОПИК

Започва сключването на договори по процедура  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК Управляващият орган (УО) на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати, чиито проекти са включени в публикуваните списъци на предложените за финансиране проектни предложения по процедура…

Прием на проекти по процедура „Ограмотяване на възрастни-2“

Прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2“ Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“…

Стартира схема „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП” на НАП

НА ВНИМАНИЕТО НА МИКРО-, МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ Е ЗАСЕГНАТА ОТ ВЪВЕДЕНИТЕ В СТРАНАТА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СЪС ЗАПОВЕДИ №РД-01-626/27.10.2020Г., №РД-01-655/13.11.2020Г., №РД-01-677/25.11.2020Г. И №РД-01-718/18.12.2020Г. На вниманието на микро-, малките и средните предприятия, чиято дейност е засегната от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,  Заповед…

Корект Консултинг и СУ „Д-р Петър Берон“ изграждат училищен STEM Център

Корект Консултинг Груп и СУ „Д-р Петър Берон“-Костинброд стартират изграждането на училищен STEM Център по природни науки С финансиране по Националната програма STEM започва изграждането на модерен и високоиновативативен училищен STEM Център по природни науки на територията на община Костинброд. В него ще имат възможност да се обучават стотици деца от пети до дванадесети клас….

Стартира процедура „Модернизация на висшите училища“

Отворено е кандидатстването по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020 обяви прием на проекти в рамките на Приоритетнa ос 2 „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционни приоритети 10ii „Подобряване на качеството и ефикасността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и…

Закон за извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение На  23.03.2020 г. парламентът прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Законът предвижда множество различни по характер мерки, които засягат гражданските и търговските отношения между частните субекти, а други са свързани с изпълнението на техните административни и данъчни задължения. Разпоредбите на…

„Студентски практики – фаза 2“ стартира с бюджет от 46 млн. лева

„Студентски практики – фаза 2“ стартира с бюджет от 46 млн. лева 44 хил. студенти ще имат възможност да приложат знанията си на практика в реална работна среда Министерството на образованието и науката стартира изпълнението на проект „Студентски практики – фаза 2“ с общ бюджет в размер на 46 милиона лева, осигурени от Оперативна програма…

Новата програма за регионално развитие

Новата програма за регионално развитие ще цели да финансира повече проекти Ще има нов подход при разработване на документите за развитие на районите в страната В края на декември миналата година Министерският съвет прие промени в Закона за регионалното развитие (ЗРР), които бяха дълго обсъждани и предстои да бъдат гласувани от парламента. Измененията в закона…

Втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“

Втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“ към Норвежкия финансов механизъм Предстои да  бъде обявена втора покана за набиране на проекти за грантово финансиране  по  програма „Иновации за зелена индустрия“, финансира от Норвежки финансов механизъм. Срокът за подаване на проектни предложения ще бъде до края на м. април. Финансиране по новата покана С остатъчния…

ПУБЛИКУВАНИ СА ИНДИКАТИВНИТЕ ГОДИШНИ ПРОГРАМИ ПО ОП ЗА 2020 Г.

Индикативни годишни програми по ОП за 2020 г. Оперативна програма “Добро управление” Можете да изтеглите от тук.         Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” Можете да изтеглите от тук.       Оперативна програма “Наука и образование с интелигентен растеж” Можете да изтеглите от тук.         Оперативна програма “Програма за…

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ПО ОПИК

Кампанията ще се проведе в периода от 17 октомври 2019 г. до 05 декември 2019 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“  по Оперативна програма “Иновации…

Официално класиране по първия прием на Мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ публикува окончателните резултати от оценката на проектни предложения по първия прием на Мярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Оценката на проектите може да видите тук  

Предстоящ прием на проекти за енергийна ефективност по Норвежката програма (EEA Grants)

Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”. Бюджетът е увеличен двойно в сравнение с предишния програмен период, когато бенефициентите разполагаха с 15.6 млн. евро.  С предвидените средства ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите…

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОБЯВИ КЛАСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ПО МЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020

Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Инвестиционните предложения бяха подени през ИСУН по процедурите чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 “Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и № BG06RDNP001-6.004 “Производство на продукти, които не са включени в…

УО НА ОПИК ОБЯВЯВА СТАРТ НА ПРИЕМА ЗА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките…

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Министерството на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието…

НОРВЕЖКИЯТ ФОНД ОТПУСКА 5 МЛН. ЕВРО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Малките и средните предприятия могат да кандидатстват за финансиране по програмата “Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, средствата за която са осигурени от Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство. Програмата предоставя подкрепа на проекти, свързани с разработването на нови продукти, услуги и решения в рамките на програмната област “Внедряване на технологии и продукти за…

МТСП КАНИ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП: № BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Министерството на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието…

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК

Кампанията ще се проведе в периода от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София. Информационните дни са открити и ще се проведат по…

ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ПО ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Управляващият орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” публикува Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и…

53 ПРОЦЕДУРИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА СТОЙНОСТ НАД 1,1 МЛРД. ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ПРЕЗ 2019 Г.

3 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лева ще бъдат обявени през следващата година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това стана ясно по време на заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет, на което бяха приети индикативните годишни…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ЩЕ РЪКОВОДИ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Компания Корект Консултинг Груп ще ръководи изпълнението на комуникационната стратегия на първия в България и Европа център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- КВАЗАР“ Проектът отваря нови хоризонти в сферата на националната сигурност и в борбата с киберпрестъпността. На 17.10.2018 г. в централната сграда на Българската академия на науките,…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма. Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

На 12 октомври 2018 г. в гр. Елин Пелин се проведе осмата последна информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Елин…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. ГОДЕЧ

На 8 октомври 2018 г. в гр. Годеч се проведе седмата информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Годеч на възраст 18-29г.,…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. СВОГЕ

На 28 септември 2018 г. в гр. Своге се проведе петата планирана информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 70 младежи от община Своге на възраст…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. БОЖУРИЩЕ

На 27 септември 2018 г. в гр. Божурище се проведе четвъртата планирана информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Божурище на възраст…