НОВАТА ПРОГРАМА „ДУНАВСКИ РЕГИОН 2021-2027“

На заседание в Будапеща държавите участници в Програма „Дунавски регион“ 2021-2027 (новата програма „Дунав“) приеха финалния ѝ вариант, който ще бъде внесен в Европейската комисия за окончателно одобрение. Чрез тази програма с бюджет от над 266 млн. евро, България си осигурява достъп до финансиране на съвместни проекти заедно с партньори от Австрия, Чехия, Германия (федерални провинции Бавария и…

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027

Правителството одобри проекта на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 (ПРЧР), която се съфинансира от Европейския съюз и националния бюджет. Чрез изпълнението на ПРЧР ще бъде предоставена подкрепа за развитие на работната сила и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда. Сред основните цели на програмата са още осигуряването на повече и по-добри възможности…

Възможност за кандидатстване, „Европейски социален фонд+“

ЕК публикува покана за кандидатстване за „Социални иновации за зелен и дигитален преход“ в рамките на направлението „Заетост и социални иновации“ на „Европейски Социален фонд+“ С бюджет от 10 милиона евро, ЕК цели да подкрепи реализацията на Европейския стълб на социалните права, финансирайки 15 до 20 проекта, които разработват и тестват интегрирани и приобщаващи подходи…

„Предприемачи в науката“ търси зелени и социални проекти

„Предприемачи в науката“ стимулира млади учени да реализират научните си разработки като бизнес проект Емблематичната програма на фондация Карол Знание „Предприемачи в науката“ вече приема кандидатури. Петото издание ще стартира на 21 септември, а конкурсът Предприемач в науката с награда от 30 000 лв. ще бъде на 14 декември. Тази година темата отново е Impact…

Отворени са новите покани за подаване на проектни предложения по програма LIFE

Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда – CINEA обяви новите покани за подаване на проектни предложения по програма ЛАЙФ. По покана LIFE-2022-CET (LIFE-2022-CET) от подпрограма „Преход към чиста енергия“ са отворени за кандидатстване 18 теми с краен срок – 16 ноември 2022 г., 17:00 часа, централно европейско време. По покана LIFE Projects for…

Национален иновационен фонд с облекчена процедура по кандидатстване през юли

ИАНМСП стартира 13-та сесия на Национален иновационен фонд с облекчена процедура по кандидатстване през месец юли ИАНМСП ще стартира приемането на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в рамките на 13-та сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение…

Отвори втората покана за проекти към Фонда за иновации

На 31 март 2022 г. Европейската Комисията отвори за кандидатстване Втората покана към Фонда за иновации за малки проекти с капиталови разходи между 2,5 и 7,5 милиона евро на компании, разположени в държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Поканата има за цел да подкрепи проекти, които внедряват силно иновативни технологии, процеси, бизнес модели или продукти/услуги,…

Седем банки ще предоставят средства на фирмите, за да продължат да се развиват

Бизнесът вече може да се възползва от новия ресурс по Програма „Възстановяване“ на Фонда на фондовете В отговор на предизвикателствата вследствие на пандемията, свързана с COVID-19, бе разработена и стартирана програма „Възстановяване“, представляваща портфейлна гаранция, която да позволи на банките в страната да ускорят предоставянето на нови кредити в подкрепа на предприятията в страната. Поради…

Безвъзмездно финансиране на зелени проекти на бизнеса

Европейската комисия обяви през юли първите процедури по програма LIFE 2021-2027. Чрез нея се насърчават проекти, свързани с две области – околна среда и действия по климата. Програмата се състои от четири подпрограми – “Природа и биоразнообразие”, “Кръгова икономика и качество на живот”, “Смекчаване и адаптация към изменението на климата” и “Преход към чиста енергия”….

Достъп до финансиране чрез нова европейска програма

България ще има достъп до финансиране чрез нова европейска програма България за първи път ще има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти заедно с 67 региона на Средиземно море по новата Програма за транснационално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ Средиземно море” 2021-2027 г. (Програма Евро МЕД 2021-2027). Кой може да кандидатства? Програмата включва най-вече крайбрежните…

Откриване на STEM центъра по природни науки в Костинброд

Официален старт на STEM центъра по природни науки, изследвания и иновации в гр. Костинброд На официална церемония, днес 01.Март 2021 г. беше открит новоизградения STEM център по природни науки изследвания и иновации в СУ „Д-р Петър Берон“, гр. Костинброд. Новият училищен STEM Център ще предоставя съвременна образователна среда, повишаваща интереса на учениците към технологичния сектор,…

Договориране по процедурата за средни предприятия на ОПИК

Започва сключването на договори по процедура  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК Управляващият орган (УО) на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати, чиито проекти са включени в публикуваните списъци на предложените за финансиране проектни предложения по процедура…

Прием на проекти по процедура „Ограмотяване на възрастни-2“

Прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2“ Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“…

Стартира схема „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП” на НАП

НА ВНИМАНИЕТО НА МИКРО-, МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЧИЯТО ДЕЙНОСТ Е ЗАСЕГНАТА ОТ ВЪВЕДЕНИТЕ В СТРАНАТА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ СЪС ЗАПОВЕДИ №РД-01-626/27.10.2020Г., №РД-01-655/13.11.2020Г., №РД-01-677/25.11.2020Г. И №РД-01-718/18.12.2020Г. На вниманието на микро-, малките и средните предприятия, чиято дейност е засегната от въведените в страната временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.,  Заповед…

Корект Консултинг и СУ „Д-р Петър Берон“ изграждат училищен STEM Център

Корект Консултинг Груп и СУ „Д-р Петър Берон“-Костинброд стартират изграждането на училищен STEM Център по природни науки С финансиране по Националната програма STEM започва изграждането на модерен и високоиновативативен училищен STEM Център по природни науки на територията на община Костинброд. В него ще имат възможност да се обучават стотици деца от пети до дванадесети клас….

Стартира процедура „Модернизация на висшите училища“

Отворено е кандидатстването по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020 обяви прием на проекти в рамките на Приоритетнa ос 2 „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционни приоритети 10ii „Подобряване на качеството и ефикасността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и…

Закон за извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение На  23.03.2020 г. парламентът прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Законът предвижда множество различни по характер мерки, които засягат гражданските и търговските отношения между частните субекти, а други са свързани с изпълнението на техните административни и данъчни задължения. Разпоредбите на…

„Студентски практики – фаза 2“ стартира с бюджет от 46 млн. лева

„Студентски практики – фаза 2“ стартира с бюджет от 46 млн. лева 44 хил. студенти ще имат възможност да приложат знанията си на практика в реална работна среда Министерството на образованието и науката стартира изпълнението на проект „Студентски практики – фаза 2“ с общ бюджет в размер на 46 милиона лева, осигурени от Оперативна програма…

Новата програма за регионално развитие

Новата програма за регионално развитие ще цели да финансира повече проекти Ще има нов подход при разработване на документите за развитие на районите в страната В края на декември миналата година Министерският съвет прие промени в Закона за регионалното развитие (ЗРР), които бяха дълго обсъждани и предстои да бъдат гласувани от парламента. Измененията в закона…

Втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“

Втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“ към Норвежкия финансов механизъм Предстои да  бъде обявена втора покана за набиране на проекти за грантово финансиране  по  програма „Иновации за зелена индустрия“, финансира от Норвежки финансов механизъм. Срокът за подаване на проектни предложения ще бъде до края на м. април. Финансиране по новата покана С остатъчния…

ПУБЛИКУВАНИ СА ИНДИКАТИВНИТЕ ГОДИШНИ ПРОГРАМИ ПО ОП ЗА 2020 Г.

Индикативни годишни програми по ОП за 2020 г. Оперативна програма “Добро управление” Можете да изтеглите от тук.         Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” Можете да изтеглите от тук.       Оперативна програма “Наука и образование с интелигентен растеж” Можете да изтеглите от тук.         Оперативна програма “Програма за…

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ПО ОПИК

Кампанията ще се проведе в периода от 17 октомври 2019 г. до 05 декември 2019 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“  по Оперативна програма “Иновации…

Официално класиране по първия прием на Мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ публикува окончателните резултати от оценката на проектни предложения по първия прием на Мярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Оценката на проектите може да видите тук  

Предстоящ прием на проекти за енергийна ефективност по Норвежката програма (EEA Grants)

Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”. Бюджетът е увеличен двойно в сравнение с предишния програмен период, когато бенефициентите разполагаха с 15.6 млн. евро.  С предвидените средства ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите…

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОБЯВИ КЛАСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ПО МЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020

Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Инвестиционните предложения бяха подени през ИСУН по процедурите чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 “Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и № BG06RDNP001-6.004 “Производство на продукти, които не са включени в…

УО НА ОПИК ОБЯВЯВА СТАРТ НА ПРИЕМА ЗА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките…

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Министерството на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието…

НОРВЕЖКИЯТ ФОНД ОТПУСКА 5 МЛН. ЕВРО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Малките и средните предприятия могат да кандидатстват за финансиране по програмата “Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, средствата за която са осигурени от Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство. Програмата предоставя подкрепа на проекти, свързани с разработването на нови продукти, услуги и решения в рамките на програмната област “Внедряване на технологии и продукти за…

МТСП КАНИ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП: № BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Министерството на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието…

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК

Кампанията ще се проведе в периода от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София. Информационните дни са открити и ще се проведат по…