Започна приемът на проекти за „Внедряване на иновации в предприятията“

Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г.“. Целите на процедурата са предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационна стратегия…

Стартира Мярка „Адаптирана работна среда“

Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездна помощ на предприятията за постигане на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. Допустими кандидати: 1) Търговци по смисъла на Търговския закон 2) Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до…