Стартира процедура „Модернизация на висшите училища“

Отворено е кандидатстването по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“ Управляващия орган на ОП НОИР 2014-2020 обяви прием на проекти в рамките на Приоритетнa ос 2 „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционни приоритети 10ii „Подобряване на качеството и ефикасността и достъпа до висшето и равностойното на него образование с цел увеличаване на участието и…