Безработни младежи между 18 и 29 г. ще получат шанс за работа по трудов договор като туристически агенти, пътни строители и готвачи

Европейският проект „Заедно за създаване младежка заетост и устойчива работна среда в община Видин“ ще обучи и гарантира работни места на 50 младежи между 18 и 29 години в структурите на община Видин. Инициативата е на общината в партньорство с Центъра  за професионално обучение „Еко Глоуб“ и консултантска компания „Корект Консултинг Груп“.

Проектът е на стойност от 290 729 лева, които са отпуснато от ОП „Развитие на човешките ресурси“, Приоритетна ос „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места“ по процедура „Активни“ . Средствата са предвидени за разходи по теоритично обучение, практика, както и гарантирани работни заплати по трудов договор, след края на обучението. Предвидени са и допълнителни разходи за дневни стипендии на младежите по 10 лв. за всеки присъствен обучителен ден.

В обучението могат да се включат лица в указаната възраст, които не са включени в образование и заетост, включително и тези, които не са регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта.

Кандидатите ще получат професионална квалификация по специалностите „Туристически агент“, „Помощник пътен строител“ и „Готвач“ и гарантирани работни места в рамките на общинските предприятия.

Подбраните специалности отчитат конкретната нужда от квалифицирани специалисти в структурите на община Видин, която е и най-голям работодател в региона, както и спецификата на пазара на труда. Като допълнение към трудовата квалификация и с оглед  бъдеща конкурентоспособност на пазара на труда, за участниците е предвидено и обучение по английски език.

Предвижда се обученията да стартират паралелно на територията на гр. Видин от декември 2016г., до когато ще бъдат набирани кандидати, отговарящи на условията. Всеки одобрен участник ще получи комплект учебни материали за обучението, както и теоретична подготовка и практика по съответната специалност.

По специалността „Помощник пътен строител“ ще бъдат обучени 20 души, които ще преминат 7-месечен курс с 200 учебни часа.  Практическата част от обучението ще се провежда на действащи строителни обекти, на територията на общината.

По специалността „Организатор на туристическа агентска дейност“ ще бъдат обучени 15 младежи. Курсът на обучение е с продължителност 600 учебни часа, разпределени

 

в 20 учебни седмици. Теоретичната част от обучението ще се провежда в зала, подсигурена от община Видин, а практическата част – в общински туристически обекти.

Други 15 души ще имат възможност да се обучават за професията „Готвач“. Теоретичната част за него ще е с продължително 10 учебни седмици и 300 учебни часа. Практиката по специалността ще се проведе в социалните кухни на общината. След завършване на обучението  участниците ще положат изпит под формата на тест.

Обучението ще се провежда 5 дни в седмицата от понеделник до петък в сградата на общината, като всеки учебен ден е с продължителност 6 учебни часа.

Всеки курс на обучение ще завърши с изпит, под формата на тест, специално разработен от екипа на ЦПО „Еко Глоуб“. На успешно преминалите изпита ще бъдат издадени удостоверения за професионално обучение на МОН, а община Видин ще гарантира и трудовата заетост на обучените на длъжности в общинските структури.

Общият период за обучение по всичките специалности е 5 месеца. На десетият месец от старта на проекта (от юни 2017 г.)  на обучените лица ще бъдат осигурени работни места с първоначален срок на наемане от 6 месеца по трудово възнаграждение и пълен работен ден.

Партньорите на община Видин по проекта са Център за професионално обучение „Еко Глоуб“, който притежава лиценз за обучение на лица по 54 специалности в 20 професионални направление и „Корект Консултинг Груп“ – компания с опит в областта на интегрираните управленски процеси, разработила и реализирала проектни предложения в европейски и национални програми, в т.ч „Програма за развитие на селските райони 2014-2020“ Норвежки финансов механизъм, „Хоризонт 2020“ и др.

img_5093b

Please follow and like us: