НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ НА НАШИТЕ КЛИЕНТИ:

 • Разработване на проектни идеи и предложения;
 • Подкрепа за успеха на всеки конкретен проект за получаване на финансиране от европейските структурни, земеделски и др. фондове;
 • Проектна документация, в пълно съответствие с изискванията на различните програми;
 • Подходящи партньори за реализирането на всеки проект;
 • Цялостна подготовка на проектните предложения във вид за кандидатстване за финансиране по съответните национални, европейски или международни програми;
 • Предоставяне на техническа помощ и управлението на проекта от името на бенефициентите по изпълняваните дейности;
 • Координация с държавните институции и Управляващите органи по различните програми;
 • Помощ при отчитане на дейностите по проекта за получаване на финансиране и при кандидатстване за кредитиране от банки, гаранционни фондове и др.;
 • Екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти, бизнес планове, проекти за финансиране по европейски програми, пазарни проучвания и консултации в областта на високите технологии;
 • Разработване и прилагане на комуникационни стратегии и планове, въз основа на комплексни дейности, насочени към създаване на публичност и прозрачност при реализирането на различни проекти;
 • Партньорство и комуникация със социално-икономически партньори и неправителствените организации, както и комуникация с представителите на средствата за масова информация;
 • Организиране на събития, в това число за ефективен старт на проекти, финансирани със средства на ЕС или други донори или за отчитане на изпълнени проекти;
 • Екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в сферата на публичните комуникации.