Закон за извънредното положение

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение На  23.03.2020 г. парламентът прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Законът предвижда множество различни по характер мерки, които засягат гражданските и търговските отношения между частните субекти, а други са свързани с изпълнението на техните административни и данъчни задължения. Разпоредбите на…

„Студентски практики – фаза 2“ стартира с бюджет от 46 млн. лева

„Студентски практики – фаза 2“ стартира с бюджет от 46 млн. лева 44 хил. студенти ще имат възможност да приложат знанията си на практика в реална работна среда Министерството на образованието и науката стартира изпълнението на проект „Студентски практики – фаза 2“ с общ бюджет в размер на 46 милиона лева, осигурени от Оперативна програма…

Новата програма за регионално развитие

Новата програма за регионално развитие ще цели да финансира повече проекти Ще има нов подход при разработване на документите за развитие на районите в страната В края на декември миналата година Министерският съвет прие промени в Закона за регионалното развитие (ЗРР), които бяха дълго обсъждани и предстои да бъдат гласувани от парламента. Измененията в закона…

Втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“

Втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“ към Норвежкия финансов механизъм Предстои да  бъде обявена втора покана за набиране на проекти за грантово финансиране  по  програма „Иновации за зелена индустрия“, финансира от Норвежки финансов механизъм. Срокът за подаване на проектни предложения ще бъде до края на м. април. Финансиране по новата покана С остатъчния…

ПУБЛИКУВАНИ СА ИНДИКАТИВНИТЕ ГОДИШНИ ПРОГРАМИ ПО ОП ЗА 2020 Г.

Индикативни годишни програми по ОП за 2020 г. Оперативна програма “Добро управление” Можете да изтеглите от тук.         Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” Можете да изтеглите от тук.       Оперативна програма “Наука и образование с интелигентен растеж” Можете да изтеглите от тук.         Оперативна програма “Програма за…

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.018 „СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ИНОВАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ (РИЦ)“ ПО ОПИК

Кампанията ще се проведе в периода от 17 октомври 2019 г. до 05 декември 2019 г. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура BG16RFOP002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)“  по Оперативна програма “Иновации…

Официално класиране по първия прием на Мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ публикува окончателните резултати от оценката на проектни предложения по първия прием на Мярка 6.4 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Оценката на проектите може да видите тук   Please follow and like us:

Предстоящ прием на проекти за енергийна ефективност по Норвежката програма (EEA Grants)

Проекти за близо 33 млн. евро ще бъдат финансирани по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”. Бюджетът е увеличен двойно в сравнение с предишния програмен период, когато бенефициентите разполагаха с 15.6 млн. евро.  С предвидените средства ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидро- енергия, енергийна ефективност в сградите…

ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ ОБЯВИ КЛАСИРАНЕТО НА ПРОЕКТИТЕ ПО МЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020

Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Инвестиционните предложения бяха подени през ИСУН по процедурите чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 “Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и № BG06RDNP001-6.004 “Производство на продукти, които не са включени в…

УО НА ОПИК ОБЯВЯВА СТАРТ НА ПРИЕМА ЗА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП” като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките…

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Министерството на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието…

НОРВЕЖКИЯТ ФОНД ОТПУСКА 5 МЛН. ЕВРО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Малките и средните предприятия могат да кандидатстват за финансиране по програмата “Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, средствата за която са осигурени от Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство. Програмата предоставя подкрепа на проекти, свързани с разработването на нови продукти, услуги и решения в рамките на програмната област “Внедряване на технологии и продукти за…

МТСП КАНИ ЖЕЛАЕЩИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БФП: № BG05M9OP001-1.057 „УМЕНИЯ“

Министерството на труда и социалната политика кани желаещите да представят проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.057 „Умения“ Целите на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са: Процедурата е насочена към повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, едновременно с което се стимулира участието…

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.040 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ НА ОПИК

Кампанията ще се проведе в периода от 15 януари 2019 г. до 04 февруари 2019 г. В рамките на информационните дни експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще представят процедурата пред заинтересованите страни в градовете Варна, Русе, Монтана, Стара Загора, Пловдив, Благоевград и София. Информационните дни са открити и ще се проведат по…

ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА 2019 ПО ОП “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

Управляващият орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” публикува Индикативна годишна работна програма по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за 2019 г., съгласувана от Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз и от Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и на Оперативна програма „Инициатива за малки и…

53 ПРОЦЕДУРИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА СТОЙНОСТ НАД 1,1 МЛРД. ЛЕВА ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ПРЕЗ 2019 Г.

3 процедури за набиране на проектни предложения на стойност близо 1,150 млрд. лева ще бъдат обявени през следващата година по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това стана ясно по време на заседание на Съвета за координация на управлението на средствата от ЕС (СКУСЕС) към Министерския съвет, на което бяха приети индикативните годишни…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ЩЕ РЪКОВОДИ КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

Компания Корект Консултинг Груп ще ръководи изпълнението на комуникационната стратегия на първия в България и Европа център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска- КВАЗАР“ Проектът отваря нови хоризонти в сферата на националната сигурност и в борбата с киберпрестъпността. На 17.10.2018 г. в централната сграда на Българската академия на науките,…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти  „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Оперативната програма. Целта на процедурата е подобряване на производствения капацитет на малките и средните предприятия с цел повишаване на тяхната…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. ЕЛИН ПЕЛИН

На 12 октомври 2018 г. в гр. Елин Пелин се проведе осмата последна информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Елин…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. ГОДЕЧ

На 8 октомври 2018 г. в гр. Годеч се проведе седмата информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Годеч на възраст 18-29г.,…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. СВОГЕ

На 28 септември 2018 г. в гр. Своге се проведе петата планирана информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 70 младежи от община Своге на възраст…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. БОЖУРИЩЕ

На 27 септември 2018 г. в гр. Божурище се проведе четвъртата планирана информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Божурище на възраст…

ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020 ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 07 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020 ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 07 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. Отворен е дългоочакваният прием на проекти по три различни схеми на Мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020 в подкрепа на „Занаяти“, „Услуги“ и „Производство“. Допустими кандидати ще бъдат юридически лица, които развиват своята дейност на територията на общини в селски…

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

Удължаване на срока за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ С цел благоприятно разрешаване на възникналия казус с временното преустановяване на функционирането на Търговския регистър, е внесено предложение за разглеждане на проект на Постановление на Министерски съвет за допълнение на ПМС № 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР.СЛИВНИЦА

На 21 септември 2018 г. в гр. Сливница се проведе третата планирана информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Сливница на възраст…

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ГР. ДРАГОМАН

На 20 септември 2018 г. в гр. Драгоман се проведе втората информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020. На срещата, пред близо 50 младежи от община Драгоман на възраст 18-29…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП СТАРТИРА ПОРЕДИЦА ОТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДЕЖИТЕ OT 7 ОБЩИНИ ОТ СОФИЯ-ОБЛАСТ

На 18 септември 2018 г. в гр. Костинброд се проведе първата информационна среща по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020„Подкрепа за предприемачество“ на ОП РЧР 2014-2020. На срещата, пред младежи от община Костинброд на възраст 18-29 г., бяха представени възможните начини…

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ПРЕДОСТАВЯ НАД 417 МЛН. ЛЕВА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ГРАДСКО РАЗВИТИЕ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Фонд на фондовете приключи две ключови процедури, като обяви избраните финансови посредници, които да управляват средства в общ размер над 417 млн. лв. – 353.3 млн. лв. за Фонд за градско развитие и 64.7 млн. лв. за Фонд за ускоряване и начално финансиране. Фонд градско развитие (ФГР) е инструмент, финансиран от Оперативна програма “Региони в…

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

В рамките на проект „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“, по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ ще се проведат мотивационни срещи, насочени към мотивиране и представяне на възможностите за развитие на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество, на…

НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРИОРИТЕТ „ИНОВАЦИИ ЗА ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ“ НА ПРОГРАМА БИЗНЕС РАЗВИТИЕ, ИНОВАЦИИ И МСП

Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“ на програма Бизнес развитие, иновации и МСП Програма за „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ (България) допринася за общите цели на Норвежките субсидии за периода 2014-2021 г., съответно за намаляване на икономическите и социални различия в Европа и за укрепване на двустранните отношения…