Голям интерес към инвестициите за напояване се отчита сред земеделците – месец преди отварянето на втория прием.
Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 започва от 10 октомври и ще продължи до 4 ноември. За първи път през новата Програма ще бъде допустимо субсидиране на напоителни системи.

Министерството на околната среда и водите съобщи в свое становището, че в Пловдивския регион и Ямболския регион няма да се издават повече разрешителни за сондажи, тъй като водното тяло, което се намира под земята е пре-експлоатирано и съответно няма да има нужните количества вода за напояване. За земеделците остава възможността за напояване по канали и от язовири, но водата е почти оползотворена в Пловдивския регион и съответно е в недостиг.

Другите нови неща по мярката:

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ се предвижда да се намали от 70 на 60% от стойността на проекта. Очаква се тавана на финансовата помощ за един проект на бенефициент за целия период на програмата, да се понижи от 1.5 млн. евро до 1 млн. евро, като таванът за земеделска техника остава 500 хил. евро.

Предвижда се създаването на нов критерий с 10 т. за стопанства, с поне 3-годишна история и средносписъчен персонал, през този период, от поне 5 души (като този брой ще бъде запазен с изпълнение на инвестициите по проекта).

Вторият нов критерий е за проекти, в които над 65% от допустимите инвестиционни разходи са свързани със строителство или обновяване на сгради, помещения и на друга недвижима собственост или съоръжения, оборудване и машини, различни от земеделска техника. Този критерий също ще набавя 10 точки.

На инвестициите, свързани с биологично производство ще се присъждат 15 точки, единствено на проекти на сертифицирани фермери като отпада възможността биопроизводители, в преход да получат максималната оценка. Очаква се да има промени и в броя на точките при оценка на проектите, като максималният брой точки скача от 100 на 120.

Увеличават се точките от 15 на 19 за приоритетни сектори (животновъдство, плодове и зеленчуци, етерично-маслени и медицински култури) , но се намаляват досегашните 9 точки – за инвестиции в Северозападна България, като се диференцират на 5 точки за областите Видин, Враца и Монтана и 2 точки за Ловеч и 1 за Плевен.

Промените са приети от Комитета за наблюдение на ПРСР и са изпратени в Министерството на земеделието и храните. Очаква се Европейската комисия скоро да одобри новите правила на подмярка 4.1.

Please follow and like us: