Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество с Министерството на местното самоуправление на Република Македония oбявяват на 23.09.2015г.  първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз.
Общата цел на Програмата е засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона с цел съвместно справяне с общите предизвикателства и използване на неоползотворения потенциал за развитие на трансграничния регион чрез ефикасно използване на ресурсите.

Общата сума на Първата покана за набиране на проектни предложения е 7.240.469,00 евро.

Поканата дава възможност на партньорите от двете страни (общини, неправителствени организации, организации за подкрепа на бизнеса, образователни, научни и културни институции и др.) да кандидатстват със съвместни проекти.

Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните приоритетни оси и специфични цели на Програмата:

  • Приоритетна ос 1. ОКОЛНА СРЕДА

o    Специфична цел 1.1. Опазване на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси в трансграничния район;

o    Специфична цел 1.2. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия с трансграничен характер и въздействие.

  • Приоритетна ос 2. ТУРИЗЪМ

o    Специфична цел 2.1. Увеличаване на туристическия потенциал в региона чрез сътрудничество за по-добро опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство;

o    Специфична цел 2.2. Подобряване на конкурентоспособността на туристическото предлагане на региона;

o    Специфична цел 2.3. Насърчаване на сътрудничеството в областта на устойчивия туризъм.

  • Приоритетна ос 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

o    Специфична цел 3.1. Подобряване на конкурентоспособността на бизнеса от региона.

Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия трансграничен регион, определен по Програмата, както следва:

  • За България (административно ниво NUTS III) – областите Кюстендил и Благоевград;
  • За Македония (административно ниво, еквивалент на NUTS III) – Североизточен регион, Източен регион и Югоизточен регион.

Пълният пакет документи за кандидатстване, включващ Насоките за кандидатстване, е публикуван на следните интернет страници:

Крайният срок за набиране на проектни предложения е 16:00 часа българско време на 25-ти януари 2016 г. на адрес:

Съвместен секретариат,

ул. „Марин Дринов” № 7,

2500 Кюстендил,

България

Информационната кампания за кандидатите ще бъде организирана и проведена на територията на Република България и Република Македония в следващите месеци. На Интернет страницата на Програмата (www.ipa-cbc-007.eu) ще бъдат обявени датите и местата на провеждане на информационните събития.

За допълнителна информация http://correctconsulting.eu/contacts/

Please follow and like us: