Обявена е Процедура “Обучения и заетост за младите хора”

От 13.01.2016 г. Агенцията по заетостта стартира схема „Обучения и заетост за младите хора“, в рамките на която ще бъдат осигурени 30 млн.лв. за заплати на младежи до 29 години. За целта, в бюрата по труда в цялата страна започва прием на заявки, едновременно както от кандидат-работодатели, така и от младежи, които си търсят работа….

Обявена е Покана за подбор на Местни инициативни групи/МИГ и стратегии за Водено от общностите местно развитие

Министерството на земеделието и храните обяви процедура за подбор на проекти на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно…

Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.

Общо 35 200 000 евро е бюджетът, за който ще може да се кандидатства по две от приоритетните оси на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.. Едната е приоритетна ос 2 за устойчив и приспособим към климата трансграничен регион и е насочена към съхраняване и опазване на околната среда и…

Стартира прием на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските…

Готов е индикативният график за 2016 г. за прием на заявления за подпомагане по ПРСР 2014-2020 г.

Публикуван е индикативният график за прием на заявления за календарната 2016 година по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Очаква се още от януари да започне прием по подмярка 19.2 Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие (ЛИДЕР). От март е предвидено да стартират меркитеАгроекология и климат,…

Първи прием на проекти по Трансгранично сътрудничество България-Турция

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, в сътрудничество с Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция обявяват на 16.11.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от…

Обществено обсъждане на първата процедура по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Целта на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на…

На 23 ноември започва първият прием на проекти за преработка на земеделска и горска продукция по Мярка 4.2. от ПРСР 2014-2020

В края на месец ноември ДФ „Земеделие“ ще започне прием на  проекти по мярката за инвестиции в преработката и маркетинга на агропродукти – 4.2 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020. Предимство ще имат проектни предложенията от секторите плодове, зеленчуци, животновъдство и етерично-маслени култури. Допълнителни точки ще получават и проектите за…

Започна втори прием на заявления по подмярка 19.1 на ПРСР 2014-2020

УО на ПРСР 2014 – 2020 г. обявява втора покана за прием на заявления за избор на кандидати за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1  „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за дейности, свързани с подготовката на…

Европейската комисия одобри новата оперативна програма „Инициатива за МСП” 2014-2020

На 13 октомври 2015 г. Европейската комисия одобри Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 (ОП ИМСП). Тя е разработена в съответствие с прилагането на Инициативата за МСП в Европа. България е третата държава в ЕС, която ще осигури ресурс за МСП чрез инструмента. До момента той се прилага в Испания и Малта….

Започва прием на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България в сътрудничество с Министерството на местното самоуправление на Република Македония oбявяват на 23.09.2015г.  първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави. Програмата е съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ II на Европейския съюз. Общата цел на…

Стартират две процедури за избор на проекти по новата Оперативна програма Наука и образование 2014-2020

Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” на Министерство на образованието и науката кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване”, Инвестиционен приоритет  „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите” посредством процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В…

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

Стартира информационна кампания на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерството на образованието и науката. Кампанията ще популяризира пред потенциални бенефициенти в шест града на страната новите възможности за кандидатстване по следните две операции, които ще се реализират чрез процедура на подбор на проекти: „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и…

ОБЯВЕН Е ПЪРВИ ПРИЕМ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ – ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Службата за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата) обявяват на 17.08.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чиятo цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България…

ПУБЛИКУВАНИ СА ИЗМЕНЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. обявява, че са променени Насоките за кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015″. Промяната е с цел залагане на още два срока за кандидатстване (19.11.2015 и 05.02.2016 г.) и корекция на допусната явна техническа грешка в т. 6 (2)….

Извънреден прием по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 г. за закупуване на земеделска техника

От МЗХ обяви извънреден прием по мярка 121 от ПРСР 2007-2013 г.   От 7 до 12 септември тази година ще бъде отворен извънреден прием по мярка 121  “Модернизиране на земеделските стопанства”  от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Общият  бюджет за приема ще бъде в размер на 50 млн. Евро, като средства…

Стартира прием по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности по подхода “Водено от общностите местно развитие”” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с краен срок за кандидатстване 4 септември 2015 г.

Кандидатстването с проект към подмярка 19.1 цели създаване на местни инициативни групи (МИГ) и разработване на местни стратегии за развитие по подхода “Водено от общността местно развитие”. Индикативният бюджет на приема е 5 млн. евро, достатъчен за около 130 проекта на съществуващи и потенциални МИГ (включващи около 200 общини). Кандидати по подмярка 19.1 могат да…

Проекти на Насоки за кандидатстване по процедури „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., публикува за публично обсъждане проекти на насоки за кандидатстване по горе посочените процедури. В срок до 17.30 ч. на 26.08.2015 г. може да изпращате Вашите предложения и становища до Управляващия орган…

ОБСЪЖДАТ СЕ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 Г. И ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ” НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ) одобри Версия 1.0 на Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. на 17.07.2015 г.Срокът за предложения и становища от конкретните бенефициенти по ОПТТИ по версия 1.0 на насоките е до 15 дни от датата на публикуването…

София е домакин на Международен Бизнес Форум, с участие на бизнеса и месни власти от Беларус, Македония, Сърбия и България

На 30 юли 2015г. в град София ще се проведе  Международен Бизнес Форум с представители на местния бизнес на Беларус, Македония, Сърбия и България. Събитието ще се проведе в хотел Arena di Serdica, www.arenadiserdica.com ул. Будапеща 2. Организаторите на Бизнес форума са наблегнали на международни фирми-гости с интерес за износ на български продукти в сферата на…

Експерти на Корект Консултинг Груп участваха в инициатива на Министерски съвет за популяризиране на ИСУН 2020

Екип от експерти на Корект Консултинг Груп ООД взе участие в информационен семинар, организиран от Областен информационен център – София, съвместно с Министерски съвет за обучение за електронно кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Обучението е насочено към представители на общините, районите и други бенефициенти,…

Започна приемът на проекти за Млади фермери

Прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 стартира в ДФ „Земеделие”. Максималната субсидия, която могат да получат младите фермери е в размер на 25 000 евро и се изплаща на две равни части според изискванията, заложени в наредбата по подмярка 6.1. Крайният срок…

Проект на закон за еврофондовете беше представен в Народното Събрание

На редовно заседание на парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) беше представен Проект на закон за еврофондовете , който по-рано беше публикуван на портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1713 Проекто законът беше представен пред народните представители преди да бъде внесен за разглеждане от Министерски съвет. Презентация на проекта може да разгледате…

От 50 000 до 390 000 лева ще може да получи всеки работодател за разкриване на нови работни места по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” на ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г. За малки и средни предприятия евросубсидията е в размер на 100% от извършените разходи

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015″. Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната…

Европейско финансиране за производителите на билки и етерично-маслени култури

Производителите на билки, както и всички производители и преработватели на земеделски и горски продукти ще могат да получат европейско финансиране по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., която ще стартира през м. Септември. Това обяви министър Десислава Танева в гр. Стара Зарога на…

Стартира прием на проекти по процедура „АКТИВНИ“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Управляващият орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура за подбор на проекти BG05M90P001-1.002 „Активни”. Целта на схемата е активиране и интеграция в заетост и образование на младежи от 15 до 29- годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни…

От 29.06.2015 започва прием по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020

От 29 юни 2015г. до 24 юли 2015 г. ДФ”Земеделие” ще приема документи на земеделски стопани по Подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цели на подмярката: Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на…

На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

От 2 до 9 юли 2015 г. ще продължи третият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2015 г. Общият бюджет, който ще бъде разпределен между одобрените кандидати, е малко над 2,5 милиона лева. Тъй като средствата са от остатъчен бюджет по…