Цел на процедурата: предоставяне на безвъзмездна помощ на предприятията за постигане
на адаптирана работна среда с цел посрещане на новите предизвикателства, свързани с
осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се
модели на работа.
Допустими кандидати:
1) Търговци по смисъла на Търговския закон
2) Отговарят на изискванията за микро (персонал от 0 до 9 души), малко (персонал от 10
до 49 души), средно предприятие (персонал от 50 до 249 души) или голямо предприятие
(персонал ≥ 250 души).

Допустими дейности:
Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд, изготвяне на
„зелени“ карти за организация на работните процеси;
Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от
COVID пандемията върху менталното здраве“ – психологическа подкрепа.
Закупуване на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло
Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция,
и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и
съоръжения, свързани с подобряване условията на труд. Тук могат да бъдат включени
дейности за защита от:
Прах, токсични и други вредни вещества – аспирационни и вентилационни системи
Наднормен шум – защитни прегради, шумоизолации на стени и тавани, звукоизолационни
дейности
Вибрации при работа на машини и съоръжения
Навлизане в опасни зони – ограждения, предпазители, блокировки
Падащи предмети – изграждане на козирки, навеси и пр.
Падане от височина и падане при придвижване по стълби или наклон – парапети, перила и
пр.
Допир до горещи повърхности
Потенциално експлозивна атмосфера, защита от опасни пари или аерозоли на химични
агенти, прах.

Неблагоприятен микроклимат – системи подобряващи микроклимата – температура,
влажност, скорост на въздушното течение – климатични системи, вентилационни системи
и др.
Пожар и взрив – пожароизвестяване и др.
Други, дейности свързани с обезопазяване и защита по време на работния процес
Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места
за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.
Допустими разходи:
Разходи за материали – закупуване на лични предпазни средства и специално работно
облекло
Разходи за материални активи – закупуване на средства за колективна защита, свързани
с подобряване условията на труд; обзавеждане и оборудване на места за отдих,
рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията;
Разходи за СМР – ремонт – основен или текущ, свързани с дейностите по осигуряване на
колективни предпазни средства и обезопасяване на обекти, технологични процеси и
машини, както и за ремонт и оборудване на места за отдих, хранене и спорт. – до 15 % от
преките разходи;
Важно: Климатични / вентилационни / аспирационни системи, бидейки част от система,
която се превръщат в част от сградата, към която са прикрепени се бюджетират като
разходи за СМР.
Мобилните климатици, моно блоковете, климатиците тип сплит и мулти-сплит, се считат
за оборудване (т.е. няма бюджетно ограничение).
Разходи за услуги
-Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на работния процес
-Психологическа подкрепа за превенция и профилактика при „бърнаут“ и преодоляване на
ефектите от КОВИД пандемията.
Размер на разходите – до 200 лв./човек, но не повече от 20 000 лв. за всяка от дейностите.
Непреки разходи
Минимален размер на помощта: 50 000 лв.
Максимален размер на помощта: 391 166 лв.
Процент на финансиране:
100% за микро, малки и средни предприятия;
80% за големи предприятия.

Общ бюджет на процедурата: 100 000 000 лева
Краен срок за кандидатстване: 05 януари 2024 г., 17:00 часа
За допълнителна информация се свържете с нас тук

Please follow and like us: