Министерството на иновациите и растежа отвори за кандидатстване процедура чрез
подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в
предприятията“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021
– 2027 г.“.
Целите на процедурата са предоставяне на фокусирана подкрепа на българските
предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в
тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027
г.
Пълният пакет документи за кандидатстване можете да намерите в Информационната
система за управление и наблюдение на средствата (ИСУН) на
адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/4a502f48-316b-488d-93cc-
bb014709ad81 .
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31.01.2024 г.
За повече информация можете да се свържете с нас тук

Please follow and like us: