Компаниите ще получат до 1 млн. лв. за фотоволтаични системи с батерии за собствено потребление

Общият бюджет е 200 млн. лв., фирми от почти всички сектори могат да се възползват от безвъзмездното финансиране

До края на януари се очаква Министерството на иновациите и растежа да обяви процедура за безвъзмездна финансова помощ “Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията”. Процедурата се финансира със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и е с общ бюджет 200 млн. лв. Безвъзмездна помощ от 100 хил. до 1 млн. лв. могат да получат компании от почти всички сектори на икономиката.

Компании могат да получат до 200 хил. евро за енергийна ефективност

Български компании могат да получат до 4.5 млн. евро за проекти за нисковъглеродни технологии

Ето основните стъпки в процеса на кандидатстване:

Първа стъпка – Проверка на административното съответствие и допустимост

След обявяване на процедурата за кандидатстване е необходимо всички желаещи да проверят дали отговарят на всички критерии за допустимост.

Сред основните изисквания към кандидатите е да са търговци по смисъла на Търговския закон и да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. Могат да участват компании с до 1500 заети лица и с до 97.5 млн. лв. годишен оборот и/или стойност на активите, която не превишава 84 млн. лв. Има и изискване за минимум нетни приходи от продажби:

Микропредприятие ≥ 80 000 лева

Малко предприятие ≥ 187 000 лева

Средно предприятие, малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 750 000 лева

Не могат да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, опериращи в сектор А “Селско, горско и рибно стопанство”, сектор D “Производство и разпределение на енергия и горива”, сектор K “Финансови и застрахователни дейности” и части от код 10 “Производство на хранителни продукти” и код 11 “Производство на напитки” от сектор С “Преработваща промишленост”.

Изключени от участие са микропредприятията, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони.

Втора стъпка – Проверка на критериите за оценка на качеството

Критериите за качество включват обективна оценка на определени финансови показатели за 2021 г., 2020 г. и 2019 г., степента на енергийна интензивност на икономическия сектор, към който принадлежи кандидатът, и реалистичността на заложените разходи.

Показателите – обект на оценка, са рентабилност на EBITDA, брутна добавена стойност, коефициент на разходите за данъци спрямо реализираните приходи и инвестиционна дейност на кандидата. Взема се предвид претеглената им стойност за всяка година. Съобразено с пандемията ковид-19, 2019 г. е с най-голяма тежест – 50%, 2020 г. – 20%, и 2021 г. – 30%. Скалата не е в подкрепа на най-експоненциално развиващите се и добре позиционирани на пазара предприятия, а приоритизира такива с потенциал за растеж, който може да бъде ускорен с помощта на безвъзмездните средства.

Предвидено е да се присъждат 6 точки на кандидати, които извършват дейности, характеризиращи се с високо потребление на електрическа енергия. Към момента все още не са ясни приоритетните сектори, но се очаква сред тях да са производство на хартия, кокс, рафинирани нефтопродукти и брикети, химични продукти и лекарства, каучук и пластмаси, изделия от неметални минерални суровини и производства на метали.

Максималният брой точки, който може да получи един кандидат по процедурата, е 63, а минималният – 21. Всички проекти, които имат под 21 точки, се отхвърлят, а останалите се класират в низходящ ред. За финансиране се предлагат всички или част от предложенията по реда на класирането им до изчерпване на бюджета на процедурата.

Трета стъпка – Подготовка на проектните предложения

Първата задача в процеса на подготовка на проектното предложение е възлагане на идеен или технически/работен проект на лице с проектантска правоспособност, вписано в съответния регистър на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

Проектите трябва да включват изграждане на нови фотоволтаични инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с батерии. Инвестицията може да се изпълни върху сграда/имот изцяло собственост на кандидата, а когато не е, следва да е налице документ за учредено право на строеж. Фотоволтаичните системи се поставят върху покривни и фасадни конструкции на сгради, присъединени към електропреносната, електроразпределителна или затворена електроразпределителна мрежа, и/или върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии.

Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не следва да надвишава повече от два пъти размера на предоставената мощност съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество (ЕРД), но не повече от 1 MW. Мощността на системата трябва да се планира внимателно на етап кандидатстване, тъй като бенефициентите поемат ангажимент в периода на мониторинг (5 години след окончателното плащане по проекта) използваната електрическа енергия от изградената по проекта фотоволтаична система да не е по-малко от 260 kWh на годишна база за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение. Тази стойност е приблизително една четвърт от капацитета на системата, но е превенция срещу изграждането на ненужно големи инсталации, тъй като ако в изпълнение на проекта не се потреби описаният минимум, е предвидено възстановяване на безвъзмездната финансова помощ в пълния ѝ размер.

Има и изискване по отношение на батериите, като проектите трябва да предвидят капацитет за съхранение с минимална продължителност 4 часа за поне 25% от произведената мощност. Заложеният минимален капацитет за съхранение се оказва висок за много дружества и на практика излишен, особено за предприятията на едносменен режим на работа, но процедурата е със задължителен елемент придобиването на технологии и съоръжения за съхранение.

Периодът на устойчивост на проектите е 5 години, считано от датата на окончателно плащане. За този период инсталираната система не може да бъде премествана, а произведената енергия да бъде предмет на търговска сделка за покупко-продажба.

Четвърта стъпка – Кандидатстване

Очаква се срокът за кандидатстване по процедурата да е приблизително 3 месеца. Проектите заедно с идейните или технически проекти и прилежащата документация се подават изцяло по електронен път чрез Системата за управление и наблюдение на средствата от ЕС в Б

Please follow and like us: