Logo

 

Управляващ орган: Министерство на образованието и науката, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 

Бенефициент:Национален военен университет „Васил Левски“
Партньор:Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Срок на изпълнение: 30 месеца
Бюджет: 1 963 234.00 лв., от които 1 215 544 лв. за НВУ „Васил Левски“ и 747 690 лв. за СУ „Св. Климент Охридски“

Начин на финансиране: 85% или 1 668 748, 90 лв. от ЕС, 15% или 294 485, 10 лв. национално съфинансиране.Основна цел на организациите-партньори в настоящият проект е изграждането на модерна и устойчива образователна система в двете висши училища, базирана на иновативни и съвременни модели на преподаване, посредством осигуряване на цифрова трансформация, дигитализация на програмите и мултидисциплинарност, чрез което да се гарантира ефективна връзка между двете висши училища и пазара на труда и да бъде постигнато адекватно съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование.Посредством модернизиране на учебното съдържание и методите на преподаване, вкл. чрез предвидените дейности за повишаване на уменията на преподавателите за работа с цифрови и облачни технологии, за прилагане на гъвкави образователни модели и насърчаване на трансграничното сътрудничество, организациите партньори НВУ „В. Левски“ и СУ „Св. Климент Охридски“ си поставят като цел повишаване на коефициентите в Рейтинговата система на висшите училища в България на професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.Целеви групи:

  1. Студенти
  2. Докторанти
  3. Пост-докторанти
  4. Млади учени/ преподаватели до 34 г.
  5. Преподаватели, учени и изследователи

Повече информация може да отркивете на следния линк

 

Please follow and like us: