ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020 ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДО 07 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.

Отворен е дългоочакваният прием на проекти по три различни схеми на Мярка 6.4 от ПРСР 2014-2020 в подкрепа на „Занаяти“, „Услуги“ и „Производство“.

Допустими кандидати ще бъдат юридически лица, които развиват своята дейност на територията на общини в селски райони. Инвестициите по под мярката може да бъдат в размер до 600 000 евро. Субсидията по проектите ще бъде 50% от допустимите инвестиционни разходи, но не повече от 200 000 евро.

Кои са новите приоритети по мярката:

При услугите приоритет ще имат проекти в областта на социалните дейности, насочени към грижи за малки деца и възрастни хора. Допълнителни точки ще бъдат присъждани също за инвестиции, свързани със изграждане на спортни центрове, авто сервизи и търговия с лекарства. За първи път по мярката специално внимание е обърнато на инвестиции в оборудване на лекарски и стоматологични кабинети в малките населени места от селските райони.

При производствените предприятия предимство ще имат проектите на компании, които имат три приключени финансови години,  добри финансови показатели, включително служители на трудов договор. Точки ще се отсъждат за инвестиции в северозападна и северна България, както и на предприемачи, които най-малко една година преди кандидатстване са развивали своята дейност на територията на община в селския район, където ще бъде новата инвестиция по ПРСР 2014-2020. Допълнителен приоритет ще имат предприятията, въвеждащи иновации в производствения процес.

Занаятчиите ще може да получат финансиране за създаване или ремонт на ателиета, като допълнителни точки ще получават кандидати, които притежават „Майсторско свидетелство“ от Камарата на занаятчиите и са предвидили в проекрите си изграждане на зали за демонстрации.

Конкретната сфера на дейност на кандидатите по под мярката, ДФ „Земеделие“ ще определя по Код на икономическа дейност (КИД) на фирмите, удостоверен от НСИ.

В настоящия прием на проекти къщите за гости няма да бъдат финансирани. Очаква се това да се случи на по-късен етап от изпълнението на ПРСР 2014-2020, като изграждането им ще бъде допустимо само в населени места от селски райони, в които има минерална вода, а проектите са насочени към СПА туризъм.

Проектните предложения по отворените схеми се подават електронно в ИСУН, с краен срок 07.12.2018 г.:

BG06RDNP001-6.002 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 “Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

BG06RDNP001-6.003 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

BG06RDNP001-6.004 – Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.“

Please follow and like us: