Комбинацията от благоприятна среда и устойчива обществена подкрепа на икономическите дейности е от решаващо значение за изграждане на благосъстояние и намаляване на бедността.

МСП (Малки и средни предприятия) са сред най-динамичните двигатели на икономическия растеж и модернизацията и те са най-важните източници на заетост и генериране на доходи в развиващите се страни и икономиките в преход. Ето защо една от основните ни задачи е да повишим конкурентоспособността на МСП.

Приятелска и социално ориентирана политическа система, заедно с насочено към развитието управление, е ключът към сигурността на доходите и устойчивия напредък. Става въпрос за изграждане и поддържане на инерция за справедлива, прозрачна и ефективна среда за вземане на икономическа и социална политика.

Друго предизвикателство е да се насърчават международните търговски дейности на развиващите се страни и да се подобри способността им да се възползват от трансфера на технологии и да създадат технологични иновации.

Мерките за институционално изграждане и започването на често много съществени реформи в системите на публичната администрация са друго голямо предизвикателство.

Във всички тези процеси нашата цел е да допринесем за действията, предприети от държавните институции, като по този начин ги насочим към интересите на техните граждани и съответно повишаваме качеството на живот. В този контекст подчертаваме насърчаването на недържавните участници и сътрудничеството и диалога между гражданското общество и правителствените организации.

Нашата мисия е също така да предоставяме експертни знания и инструменти за улесняване на предприемачеството и да съдействаме за премахването на пречките пред устойчивото икономическо и социално развитие. Това е насочено към микро- и макроикономически нива.

Възможности за финансиране:

ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

ОП Добро управление 2014-2020

Хоризон 2020

Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Програми за Трансгранично сътрудничество

Please follow and like us: