Последиците от лошо планиране в земеделието,  селските райони и  околната среда обикновено стават видими едва когато вече е почти невъзможно да бъдат отстранени. В миналото твърде често са се прилагали технически решения насочени към разрешаване на отделен казус, без да се обмислят проблемите на тези сектори в дълбочина и в тяхната цялост.

Обезлюдяването и липсата на работна ръка от една страна, а от друга- бедността, намаляващите природни ресурси, ерозията на почвите, липса на капитал: в селските и регионалните среди проблемите са многостранни и взаимосвързани. Тези въпроси засягат цялото население на ЕС и съответно неговата икономика.

Нашата мисия е да преосмислим конвенционалните подходи към селското и регионалното развитие и да предложим на клиентите устойчива основа за управление на природните ресурси и околната среда, основани на нови  технологии и иновации.

Възможности за финансиране:

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ОП Околна среда 2014-2020

ОП Морско дело и рибарство 2014-2020

ОП Региони в растеж 2014-2020

Фонд “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”

ПУДООС

Норвежки финансов механизъм 2014-2021

Програми за Трансгранично сътрудничество

Хоризонт 2020

Please follow and like us: