Правото на индивида да участва в образователния процес е общопризнат принцип на повечето правителства по света. То е заложено в програмите “Образование за всички” и “Цели на устойчивото развитие” и се подкрепя от големи инвестиции, за да се осигури универсален достъп до образование.

 Държавите от европейската общност и техният бизнес ясно осъзнават, че образованието има по-широки последици, тъй като цялото устойчиво социално-икономическо развитие зависи от наличието на работна сила, чийто обхват и степен на знания и умения подкрепя националните икономически цели и които са съизмерими с настоящите нужди от заетост.

Предучилищното, началното, средното и висшето образование са основни градивни елементи, от които зависи развитието на една страна. Следователно съществува предизвикателство да се гарантира, че образователните системи получават съответна помощ, така че политиките, стратегиите за изпълнение и начините за изпълнение да могат да увеличат възвръщаемостта на инвестициите.

Гарантирането, че образованието предоставя максимална подкрепа на по-широк спектър от икономиката и бизнеса, обаче, поражда допълнително предизвикателство. Обучението за конкретни умения и умения за намиране на работа трябва да бъде въведено на подходящи етапи в процеса на разработване;  къде, кога и как това обучение е най-добре изпълнено, се превръща в ключов фактор за осигуряване на функционална политика по заетостта.

Нашата мисия е да предоставим услуги за клиентите ни, насочени към:

Достъп, равнопоставеност и качество по отношение на образованието и обучението с акцент върху разпоредбите за учене през целия живот, за да се осигури устойчивост за цялостния процес на развитие на човешките ресурси;

Инициативи, насочени към всеобхватни политики и прагматични стратегии, ръководени от търсенето, както на национално, така и на местно и на ниво предприятия;

Подпомагане на традиционните и иновативни подходи към ученето и придобиването на умения, като се започне от подходящите образователни технологии до обучението на предприятията;

Създаване на надеждни информационни системи, на които да се основават на решения, свързани с търсенето на работа и предлагането на образование;

Мерки за подпомагане на правителството, предприятията и общностите за подготовка, прилагане и оценка на ефективни и ефикасни подходи, водещи до всеобхватни и координирани системи за развитие на човешките ресурси;

Възможности за финансиране по:

ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020

Еразъм +

ОП Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020

Национална програма за младежта

Програми за Трансгранично сътрудничество

Финансов механизъм на европейското пространство и Норвежка програма 2014-2021

 

 

Please follow and like us: