Проект с наименование:

“Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр. Годеч”

ПРСР 2014-2020

Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Стойност: 1 327 080.22 лв.


Проект с наименование:

“Рехабилитация на водопроводна мрежа на селата Гинци, Шума, Туден, Лопушна, Голеш, Комщица, Бракьовци, Губеш – община Годеч”

ПРСР 2014-2020

Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Стойност: 5 814 000,60 лв.

Please follow and like us: