Проект с наименование:

„Реконструкция на улична мрежа в община „Борован“

ПРСР 2014-2020

Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Стойност: 1 955 789,21 лв.


Проект с наименование:

„Реконструкция на част от водоснабдителните системи на с. Добролево, с. Сираково, с. Нивянин и с. Малорад – Община Борован”

ПРСР 2014-2020

Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Стойност: 5 867 361,69 лв.


Проект с наименование:

„Реконструкция на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община Борован –пътища в община „Борован”

ПРСР 2014-2020

Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Стойност: 5 866 761,48лв.

Please follow and like us: