Наименование:

Рехабилитация и реконструкция на пътища, и съоръженията и принадлежностите към тях на   територията на гр. Берковица“

ПРСР 2014-2020

Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Стойност: 5 843 936,58 лв.

Please follow and like us: