НАД 14 400 БЕЗРАБОТНИ И НЕАКТИВНИ ЛИЦА МОГАТ ДА ЗАПОЧНАТ РАБОТА ПО КОМПОНЕНТ 3 “ЗАЕТОСТ” НА МЯРКАТА “ЗАПОЧВАМ РАБОТА” НА ПРЧР


.
📢 Над 14 400 безработни и неактивни 🇧🇬 български граждани могат да започнат работа по Компонент 3 „Заетост“ на мярката „Започвам работа“ на 🇪🇺 Програма „Развитие на човешките ресурси“. Компонентът е отворен за 📝 кандидатстване от Управляващия орган на 🇪🇺 ПРЧР, като допустим кандидат е Агенция по заетостта / Employment Agency Bulgaria. Бюджетът на Компонент 3 е в размер на 224 млн. лв., съфинансирани от 🇪🇺 Европейския съюз. Над 206 млн. лв. ще бъдат насочени към 👉 реализиране на проекти в слабо развитите региони, а над 17,7 млн. лв. – към региона в преход.

В дейностите по Компонента ще бъдат включени 💁🏻‍♀️💁🏻 неактивни и безработни участници, като се очаква 14 400 лица да имат работа при напускане на операцията, включително като самостоятелно заети. Безработните и неактивни лица могат да бъдат включвани в заетост при работодатели от всички икономически сектори, с изключение на „Селско, горско и рибно стопанство“, „Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и „Дейности на екстериториални организации и служби“. Общините и общинските предприятия също са допустим работодател.

👉 С Компонент 3 „Заетост“ ще бъде осигурено включването в заетост на неактивни и безработни, а периодът на субсидираната заетост ще зависи от наемането на служители от съответната целева група. За безработните и неактивни лица ще бъде осигурена субсидирана заетост за период до 6 месеца. За безработните и неактивни участници в неравностойно положение подкрепата за заетост ще бъде за период до 12 месеца. Безработните и неактивни хора с трайни 👩‍🦽 увреждания и степен на увреждане 75 и над 75% ще могат да бъдат назначени по 📝 проекта за период до 24 месеца. Всички участници в мярката ще бъдат ℹ информирани и 🗣 консултирани за включване в заетост при прилагане на индивидуален подход.

След приключването на проекта, работодателите 👉 следва да запазят заетостта най-малко на половината назначени служители за период от 50% от периода на субсидираната заетост. Работодателите ще имат задължение да запазят заетостта най-малко на половината наети участници с 👩‍🦽 трайни увреждания за не по-малко от 3 месеца. Работодателите, които запазят назначените служители след приключване на проекта, ще получават еднократен тримесечен стимул.
.
.
Вижте условията за кандидатстване в уебсайта на ПРЧР 👇
.
https://lnkd.in/dvQb7_T2
.

Please follow and like us: