Минимален и максимален размер на допустимите разходи: 
1. Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 29 337 лв.
2. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат, е 2 933 700 лв.
Процент на съфинансиране:
а) 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектни предложения с размер на заявените за подпомагане разходи до 1 955 800,00 лева.
б) 35 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектни предложения с размер на заявените за подпомагане разходи от 1 955 801,96 лева до 2 933 700,00 лева.
Критерии за допустимост на кандидатите:
а) земеделски стопани – да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение; минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство, да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро;
б) групи или организации на производители, признати от министъра на земеделието, общият стандартен производствен обем, формиран като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете на групата или организацията, отнесен към броя на земеделските стопани, членове на групата или организацията, е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро.
Допустими дейности:
а) внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или
б) насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или
в) опазване на компонентите на околната среда и производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление; или
г) подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или
д) подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
е) осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти;
ж) инвестиции и дейности, които допринасят за устойчивото и цифрово икономическо възстановяване.
Допустими разходи:
1. Инвестиционни разходи:
1.1. Разходи за материални инвестиции за:
1.1.1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост,
1.1.2. закупуване, на нови машини, съоръжения и оборудване,
1.1.3. производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление,
1.1.4. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения,
1.1.5. закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост,
1.1.6. закупуване, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства,
1.1.7. рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и оборудване за напояване.
1.2. Разходи за нематериални инвестиции за:
1.2.1. достигане на съответствие с международно признати стандарти,
1.2.2. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг,
1.2.3. ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси.
2. Общи разходи – Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение.
Please follow and like us: