Европейската комисия обяви през юли първите процедури по програма LIFE 2021-2027. Чрез нея се насърчават проекти, свързани с две области – околна среда и действия по климата. Програмата се състои от четири подпрограми – “Природа и биоразнообразие”, “Кръгова икономика и качество на живот”, “Смекчаване и адаптация към изменението на климата” и “Преход към чиста енергия”. Общият й бюджет за периода 2021-2027 г. e 5.4 млрд. евро, като две от отворените за кандидатстване процедури представляват особен интерес за бизнеса.

Първата е “Кръгова икономика, ресурси от отпадъци, въздух, вода, почви, шум, химикали, баухаус” с общ бюджет от 95.420 млн. евро. Допустимият бюджет на проект е в рамките на 2-10 млн. евро, като безвъзмездната финансова помощ може да достигне до 60% от него. Подкрепят се проекти, свързани с иновативни технологии, методи и подходи или най-добри практики (и двете на ниво държава членка или сектор) в сферата на:

 • Отпадъци – демонстриране и популяризиране на иновативни техники, методи и подходи и/или добри практики (разделно събиране и рециклиране на отпадъци; идентифициране, проследяване, разделяне, предотвратяване на отпадъци, съдържащи опасни вещества);
 • Вода (безопасно и ефективно използване на водните ресурси; опазването на морето и неговия бряг; пречистване на питейна вода и градски отпадъчни води);
 • Почви (технологии за възстановяване, защита и подобряване на качеството на почвата);
 • Шум (иновативни решения с висока екологична и икономическа устойчивост за намаляване на шума в гъсто населените градски зони);
 • Въздух (намаляване на замърсителите на въздуха и емисиите твърди частици);
 • Химикали (предотвратяване и намаляване на въздействието на химическото производство върху околната среда и човешкото здраве);
 • Баухаус инициатива (намаляване на екологичното влияние на нови сгради и архитектурни подходи за поддържане и възстановяване на биоразнообразие) и др.

Проектите трябва да допринасят за намаляване потреблението на ресурси и улесняване на прехода към устойчива, кръгова, нетоксична, енергийно ефективна и устойчива на климата икономика; намаляване на образуването и подобряване на управлението на отпадъци; защита на водните ресурси, въздух, почви; намаляване на производството, употребата и емисиите на опасни химикали; намаляване на излагането на вредни нива на шум.

Първите процедури вече са отворени.

Втората отворена покана за кандидатстване от особен интерес за бизнеса е “Смекчаване изменението на климата” с общ ресурс от 30.5 млн. евро. Подкрепяните проекти се очаква да са в рамките на 1-5 млн. евро всеки, като отново грантът може да достигне до 60%. Допустимите дейности са свързани с въвеждането на иновативни технологии, методи и подходи или най-добри практики (и двете на ниво държава членка или сектор):

 • Намаляване емисиите на парникови газове в сектори, които не са включени в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), вкл. намаляване употребата на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества и дейности за подкрепа на прехода към мобилност с 0 емисии (акцент са проектите, адресиращи алтернативи на флуорираните газове, регенерирането и рециклирането на флуорирани парникови газове, както и премахването на бариерите, поставени от стандарти);
 • Дейности за подобряване функционирането на ЕСТЕ и оказващи въздействие върху енергийното и интензивното на парникови газове промишлено производство. Предложенията трябва да са насочени към енергоемки индустрии и по-специално към тези, при които има значителен риск от изтичане на въглерод. Приоритет ще се дава на проекти, разработващи и демонстриращи иновативни и икономически ефективни технологии и процеси за намаляване емисиите на парникови газове;
 • Дейности за увеличаване производството и използването на възобновяема енергия и подобряване на енергийната ефективност;
 • Практики за управление на земя и води, оказващи въздействие върху емисиите и тяхното елиминиране; опазване и подобряване на естествените въглеродни резервоари.

И по двете покани могат да кандидатстват юридически лица (публични и частни) без ограничение за техния размер (вкл. стартъпи и големи предприятия), асоциации и международни организации.

Допустимите разходи по двете възможности за финансиране включват закупуване на оборудване и амортизации, покупка на земя (при определени условия), разходи за подизпълнители, непреки разходи (до 7%), възнаграждения на персонал, пътни, дневни и разходи за настаняване и финансова подкрепа на трети страни, необходими за изпълнението на проекта. Партньорствата не са задължителни за участие, но тяхното наличие се оценява по-добре.

Крайният срок за кандидатстване по поканите за безвъзмездна финансова помощ “Кръгова икономика, ресурси от отпадъци, въздух, вода, почви, шум, химикали, баухаус” и “Смекчаване изменението на климата” е 30 ноември 2021 г., като подаването на проектите е електронно през портала на Европейската комисия.

За повече информация: тук

Please follow and like us: