България ще има достъп до финансиране чрез нова европейска програма

България за първи път ще има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти заедно с 67 региона на Средиземно море по новата Програма за транснационално сътрудничество “ИНТЕРРЕГ Средиземно море” 2021-2027 г. (Програма Евро МЕД 2021-2027).

Кой може да кандидатства?

Програмата включва най-вече крайбрежните региони и острови в 10 държави на ЕС. България заедно с Хърватия, Кипър, Гърция, Италия, Малта и Словения ще могат да изпълняват проекти на цялата си територия. Достъп до финансиране имат и 11 региона от Испания, 5 от Франция, 3 от Португалия, както и държавите – кандидат-членки на ЕС: Република Северна Македония, Босна и Херцеговина, Черна гора и Албания.

Основните целеви групи, които ще имат достъп до финансиране, са местни, регионални и национални власти, малки и средни предприятия и икономически оператори, организации в подкрепа на бизнеса, университети и изследователски центрове и гражданско общество.

Какви проекти са допустими за финансиране?

Основната цел на програмата е да допринесе за прехода към климатично неутрално общество, борба срещу въздействието на изменението на климата върху средиземноморските ресурси, като същевременно гарантира устойчив растеж и благосъстояние.

Ключов приоритет е и сектор туризъм поради икономическата му значимост за регионите в зоната на сътрудничество и последиците от социално-икономическата криза вследствие на COVID-19, която засегна особено сектора през 2020 г. и 2021 г.

В програмата са заложени три основни приоритета:
  • Приоритет 1 – По-интелигентно Средиземноморие, който цели да подсили обществената ангажираност и да увеличи капацитета за иновации на публичните власти и частните субекти за прилагане на решения за устойчива и по-екологична икономика чрез консолидиране на конкурентна иновационна екосистема.

Ще се подкрепят проекти, които са свързани с развитие на веригата за създаване на стойност и сътрудничество, прилагане на иновативни практики, инструменти и решения за устойчиво развитие на бизнеса за МСП, ускоряване на иновациите и трансфера на технологии (включително синя и зелена икономика, селско стопанство, производство на храни, рибарство и аквакултури, изменение на климата, възобновяеми ресурси, интелигентно производство, транспорт, биологично разнообразие, здраве и бъдещи цифрови технологии), насърчаване на благоприятни за климата иновации, социално предприемачество и предприемачество в нови сектори.

Важен сегмент са и дейностите в подкрепа на промяната на туристическите практики чрез насърчаване на съществуващи и въвеждане на иновативни модели.

  •  Приоритет 2 – По-зелено Средиземноморие има за цел да осигури по-екологична среда, като подпомага прехода към кръгова икономика и енергиен преход, насърчава по-зелени територии за живот, подобрява управлението на природните ресурси и предотвратява и намалява рисковете. Приоритетът се изпълнява чрез три специфични цели:

Специфична цел 1 – Насърчаване на прехода към кръгова икономика, която подкрепя проекти, посветени на подобряване на управлението на отпадъците и ефективността на ресурсите, включително намаляване на отпадъците (например пластмаса), еко иновативен подход и ефективност при потреблението на вода.

Специфична цел 2 – Насърчаване на адаптирането към климатичните промени, превенция на риска и устойчивостта към бедствия, насочена към проекти, които влияят върху развитието на капацитета за управление на риска, както и подобряване на качеството на водата, енергийната ефективност и насърчаването на системите за възобновяема енергия.

Специфична цел 3 – Подобряване на биоразнообразието, зелена инфраструктура в градска среда и намаляване на замърсяването, в обхвата на която влизат проекти, оказващи влияние върху континенталните и морските екосистеми, както и върху качеството на въздуха чрез инвестиции в градски зелени инфраструктури и опазване и валоризация на ландшафта и културното наследство.

  • Приоритет 3 – Управление на Средиземноморието, който да осигури по-добри резултати по програмата, да води до сътрудничество и координация с всички други програми и стратегии, които се изпълняват в областта. Подкрепяните проекти включват дейности, които да подпомогнат институционалната координация между регионалните, националните и европейските органи и между управляващите органи, инициативи и стратегии в Средиземноморието.
Какъв е бюджетът?

Общият бюджет на инструмента за периода 2021-2027 г. е около 230 млн. евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и национален принос от държавите участници. Най-голяма част от средствата, приблизително 70%, са предназначени за финансиране на екологични проекти, 20% за инвестиции в иновации и 10% за осигуряване на управлението на инструмента.

Кога се очаква обявяването на първите покани за кандидатстване?

В момента в участващите държави се провеждат обществени консултации по Доклада за екологична оценка. Националният орган за управление на програмата е Дирекция “Управление на териториалното сътрудничество” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Предвидено е програмата да бъде подадена за одобрение от Европейската комисия през септември 2021 г., когато се очаква и първата покана за представяне на проектни предложения.

Please follow and like us: