Малките и средните предприятия могат да кандидатстват за финансиране по програмата “Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”, средствата за която са осигурени от Норвежкия финансов механизъм и Европейското икономическо пространство. Програмата предоставя подкрепа на проекти, свързани с разработването на нови продукти, услуги и решения в рамките на програмната област “Внедряване на технологии и продукти за подобряване качеството на живот”.

Кой може да кандидатства

Допустимите кандидати са малки и средни предприятия, както и големи предприятия, които имат не повече от 25% държавно участие и най-малко 3 години дейност. Общият размер на средствата за финансиране на проекти по тази покана е 5 млн. евро. Минимален размер за финансиране на проект e 50 хил. евро, a максималният – до 1 млн. евро в зависимост от приложимата схема за кандидатстване – схема за индивидуални проектни предложения или малка грантова схема.

Финансовата подкрепа по тази програма се определя въз основа на всеки отделен случай, като максималната безвъзмездна помощ ще е до 70%. Размерът на гранта може да варира между 10 и 70% и се определя въз основа на приложимите разпоредби на Общия регламент за групово освобождаване в зависимост от вида на предоставената държавна помощ, размера на предприятието на кандидата и от други елементи, които са включени в разпоредбите на регламента, които се отнасят за съответния проект.

За какво може да се кандидатства

Финансират се проекти, свързани с:

  • Разработване на иновативни технологии и услуги, които помагат на възрастните хора и хората с увреждания да станат по-независими и самостоятелни;
  • Разработване на иновативни продукти, услуги и решения, които биха помогнали за справянето със социалните и здравните предизвикателства на застаряващото общество;
  • Разработване на технологични решения, използвани предимно от помощен персонал, който доставя или осъществява услуги за подобряване качеството на живот;
  • Дигитализиране на бизнеса, свързан с подобряване качеството на живот;
  • Обучение и повишаване на осведомеността като вторична дейност, свързана с някоя от горепосочените дейности.

Проектите трябва да са свързани с разработването на иновативни технологии /процеси/ решения и/или пускане на пазара на продукти или услуги, свързани с подобряване качеството на живот, които са нови за пазара. Условие е и това, че проектите трябва да допринесат за положителна промяна в състоянието на кандидата по отношение на годишния оборот и нетната оперативна печалба.

Под “Продукти и услуги, свързани с подобряването на качеството на живот” следва да се разбират стоки и услуги, свързани със система за медицинска помощ, продукти на интелигентни къщи, телемедицина и др. Технологии за подобряване качеството на живот са технологии, които ще помогнат на възрастните хора и хората с увреждания да са по-независими и самостоятелни; технологии за идентифициране на нови решения в здравеопазването (физически електронни устройства), технология за интелигентни къщи, информационни и технологични решения, роботизирана технология и технология, която се използва главно от/и подкрепя персонала, предоставящ или изпълняващ социални и здравни услуги, и т.н.

Допустимите преки разходи за проекта включват разходите за персонал (т.е. заплати и осигурителни, вкл. пътни и дневни), разходите, свързани с покупката на ново или използвано оборудване, разходите за консумативи и материали, разходите, свързани с други договори, възложени от водещата фирма за целите на изпълнението на проекта, както и разходите, произтичащи пряко от изискванията, наложени от проектния договор за всеки проект. Ще се финансират и непреки разходи (до 25 % от общите преки допустими разходи), които не могат да бъдат идентифицирани от водещата фирма и/или партньора по проекта като пряко свързани с проекта, но които могат да бъдат идентифицирани и доказани от неговата счетоводна система като разходи, направени в пряка връзка с допустимите преки разходи към проекта.

Финансовата подкрепа по тази програма се определя въз основа на всеки отделен случай, като се вземат предвид множество фактори. Проектни предложения с донорско партньорство ще бъдат поощрявани. Допълнителни точки при оценката ще се получават за проекти с донорско партньорство между водещата фирма от България и поне едно юридическо лице от Норвегия. За да се получат допълнително точки по проекта обаче, норвежкият партньор трябва да вземе активно участие в проекта и да има ефективен принос за неговото изпълнение, както и да сподели с водещата фирма икономическите и социалните цели, които ще бъдат изпълнени по проекта. Само доставка на услуги няма да се счита за партньорство. В случай на партньорски проект към формуляра за кандидатстване се прилага проектодоговор за партньорство.

Изготвяне на бизнес плана

Съществената част е изготвянето на бизнес плана, който е един от задължителните документи при кандидатстването. Бизнес планът е инструмент за представяне на приложимостта, техническа жизнеспособност и осъществимост на проекта, както и на степента, в която проектът включва иновации на ниво предприятие, секторно ниво, национално или международно равнище.

Ще бъдат оценявани също така и рисковете, свързани с проекта, финансов капацитет и състояние на кандидата, пазар и конкурентна ситуация, както и рентабилност и устойчивост на проекта. Не без значение ще бъде и степента, в която проектът допринася за общите цели на грантове от ЕИП и Норвегия за периода 2014-2021 г., както и степента, в която проектът има добавена стойност, т.е. социално-икономическата рентабилност. Получените оценки по всички тези критерии ще бъде основа за определяне на приоритетите за проектните предложения.

Кандидатства се само с електронни заявления, подадени чрез електронния портал на “Иновация Норвегия” https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/. Заявлението за кандидатстване и необходимите съпътстващи документи се подават и представят на английски език. Официалните удостоверения и заверените годишни счетоводни отчети могат да бъдат подадени и на български език. За всички останали документи се изисква неофициален превод на английски език. Крайният срок за кандидатстване е 21 март 2019 г. (четвъртък), 13.00 ч. българско време.

Източник: БАКЕП

Please follow and like us: