На 19 ноември 2018 г. в гр. Елин Пелин стартира първото обучение по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище за общо 98 младежи“ по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020 „Подкрепа за предприемачество“ на ОП РЧР 2014-2020.

Голяма част от младите хора на възраст 18-29 г. трудно успяват да намерят своето професионално поприще, защото пътят от идеята за бизнес на една стартираща фирма до реализацията на успешна услуга или продукт е сложен и зависи от множество фактори. Сред тях са добрият бизнес план, достъпът до начален капитал, адекватна информация за възможно финансиране, изграждането на маркетингов план и успешна маркетингова стратегия, наличие на „база“ с добри примери.

Отчитайки факта, че повечето младежи не са запознати с гореизложените теми фирма Корект Консултинг Груп предвиди в изпълнението на настоящия проект обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения за разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност, за общо 98 младежи-представители на целевата група.

Дейността се осъществява от фирмата, избрана за изпълнител, чрез проведена Публична покана.

По време на обученията ще се обърне сериозно внимание, както на теоретичната част от процеса по създаване и развиване на предприятие, така и на практическата. Обученията ще бъдат общо 7 на брой, по едно във всяка една от общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище.

Основна цел на проекта е насърчаване на предприемачеството и развитието на умения за собствена стопанска дейност, сред младежите на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище. Предвидените дейности са насочени към младежите на възраст 18-29 г. на територията на тези общини, желаещи да придобият бизнес умения, способности за управление на проекти и да развиват собствена стопанска дейност.

Please follow and like us: