Набиране на проектни предложения по приоритет „Иновации за зелена индустрия“ на програма Бизнес развитие, иновации и МСП

Програма за „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ (България) допринася за общите цели на Норвежките субсидии за периода 2014-2021 г., съответно за намаляване на икономическите и социални различия в Европа и за укрепване на двустранните отношения между Членки на ЕИП и държавите бенефициенти на ЕС. Програмата има за цел да увеличи стойността и устойчивия растеж в българския бизнес сектор. Програмата се стреми да стимулира и развива дългосрочното бизнес сътрудничество между Норвегия и България, базирана на развитието на бизнеса и иновациите.

Очакваният резултат от финансираните по настоящата покана проекти е повишената конкурентоспособност на българските предприятия в рамките на фокусните области “Иновации на зелената индустрия”. Начало на първата поканата за подаване на проектните предложения за частта Иновации в зелената индустрия е 22 май 2018. Отваряне на първа покана за малки грантови схеми за стартиращи компании и двустранно сътрудничество се очаква през Януари/ Февруари 2019г. 

Общата сума за финансиране на проекти по тази покана е 17,855,000 евро, разпределени както следва:

  1. Схема за индивидуални проекти:

Общата налична сума за финансиране на проекти за тази грантова схема е: 16,155,000 Евро

  1. Схема за малки грантове за МСП:

Общата налична сума за финансиране на проекти за тази грантова схема е:  1,700,000 Евро

Допустими дейности за индивидуални проекти и малки грантови схеми за МСП: разработване, внедряване и инвестиране в иновативни екологични технологии; разработване на екологосъобразни продукти и услуги, разработване и внедряване на “зелени производствени процеси”, обучение, повишаване на осведомеността и проверки като вторична дейност, свързана с горепосочените дейности

За да отговарят на условията, кандидатурите трябва да бъдат подадени до Innovation Norway (Иновации Норвегия)  чрез портала за електронно приложение не по-късно от четвъртък, 11 октомври 2018, 13:00 българско време.

Допустими кандидати и партньори могат да бъдат:

  1. Схема за индивидуални проекти

Допустими кандидати: МСП, определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, и големи предприятия с не повече от 25% държавна собственост, регистрирани като юридически лица в България и действащи в съответствие с наложеното българско законодателство, съответно: Търговски закон, обн., ДВ, бр. 48 / 18.06.1991 г., последно изменение – обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.

Кандидатите трябва да извършват дейност най-малко 3 години към датата на крайния срок за подаване на документи.

Допустими партньори: Всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

  1. Схема за малки грантове за МСП

Допустими кандидати: МСП, определени в Препоръка 2003/361 на ЕС, регистрирани като юридически лица в България и действащи в съответствие с наложеното българско законодателство, съответно: Търговски закон, обн., ДВ, бр. 48 от 18.06.1991 г., последно изменение – обн., ДВ, бр. 27 от 27.03.2018 г.

Кандидатите трябва да извършват дейност най-малко 3 години към датата на крайния срок за подаване на документи.

Допустими партньори: Всяко частно или публично дружество, търговско или нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Минимално и максимално финансиране на проектни предложения:

  1. Схема за индивидуални проекти

Минималният размер на заявената помощ за безвъзмездни средства е 200 000 EUR

Максималният размер на заявената помощ за безвъзмездни средства обикновено е 1 000 000 EUR.

  1. Схема за малки грантове за МСП

Минималният размер на заявената помощ за безвъзмездни средства е 50 000 EUR.

Максималният размер на заявената помощ за безвъзмездни средства е 200 000 EUR

Ще бъдат приети само електронни заявления, подадени чрез електронния портал за приложения на Innovation Norway, на английски език.

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/.

Насоките за формуляр за кандидатстване също са достъпни на уебсайта на програмата

Please follow and like us: