Наименование: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд – обект: Изграждане на  ул. „ВИТОША“ от ОТ309 до ОТ341,  ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ331 до ОТ341,  ул. „ПИРИН“ от ОТ589 до ОТ1015,   ул.„Д. ПЕТКОВ“ от ОТ918 до ОТ926 , ул.„ОСТРОВА“ от ОТ926 до ОТ1024,ул.„РОПОТАМО“ от ОТ707 до ОТ709 и рехабилитация на  ул.“Й. ЙОВКОВ“от ОТ361 до ОТ651, гр. КОСТИНБРОД“

ПРСР 2014-2020

Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Стойност: 1 900 449.03 лв.

Please follow and like us: