Наименование:

1) “Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение”, включваща следните подобекти:

– “Обновяване и изграждане на градски парк на гр. Каварна”;

– “Обновяване и изграждане на улица “Добротица”, включваща площад, фонтан и градинки”.

2) „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Каварна”, включваща следните подобекти:

– Средно общообразователно училище  “Стефан Караджа”.

3)„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“, включваща следните подобекти:

–  „Реконструкция и оборудване на две  футболни игрища в град Каварна“.

 

ПРСР 2014-2020

Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Please follow and like us: