Наименование:

1) „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа  на територията на община Добричка“

2) „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Добричка“

3) „Реконструкция, оборудване  и обзавеждане на ОУ „Пейо Яворов“ – село Стефаново, община Добричка, включващо и изграждане спортна инфраструктура в УПИ II, кв. 31“

 

ПРСР 2014-2020

Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Please follow and like us: