ПРОЕКТ № BG05M9OP001-1.023-0057 „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по Процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“, по ОП РЧР 2014-2020. 

На 18.06.2018 г., компания Корект Консултинг Груп ООД стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.023-0057 „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен по Процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ на ОП РЧР 2014-2020.

На 22.05.2018 г. компанията ни, в качеството си на бенефициент по ОП РЧР 2014-2020, сключи договор с Управляващия орган на Програмата, в размер на 111 443.20 лева безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на проекта компанията ни ще предостави комплекс от обучения и услуги, насочен към 98 безработни, неактивни младежи до 29 г. в Софийска област, желаещи да развиват собствена стопанска дейност.

Предвидените по проекта дейности ще бъдат реализирани в общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище. Проектът ще стартира с провеждане на 7 мотивационни срещи, във всяка от общините. На младежите ще бъдат разяснени възможностите за реализация на собствен бизнес, в зависимост от спецификата и бизнес климата в конкретния регион, както и начини за достъп до европейско финансиране и начален капитал. За обмяна на добри практики, на срещите ще бъдат поканени представители на местните администрации и различни бизнес-мрежи. След приключване на мотивационната кампания, във всяка от седемте общини ще започнат обучения за общо 98 младежи. Те ще се провеждат в рамките на период от 5 месеца. На участниците ще бъде представен процеса по планиране, подготовка, създаване и последващото управление на самостоятелен бизнес. След преминаване на обученията, младежите ще придобият необходимите умения за разработване на жизнеспособни бизнес идеи, както и за адекватно управление на собствена стопанска дейност. През последните 5 месеца на проекта, с оглед устойчивост на новостартиращите предприятия, на младежите, преминали обучение, ще бъдат предоставени индивидуални консултации, свързани с реалното развитие, финансиране и управление на техния бизнес. В допълнение, участниците ще бъдат подпомогнати за реализация на проекти, насочени към опазване на околната среда и прилагане на политиките по енергийна и ресурсна ефективност.

Цели на проекта

Основна цел на проекта е насърчаване на предприемачеството и развитие на умения за собствена стопанска дейност, сред младежите на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище. Проектът има за цел да предостави комплекс от услуги и обучения, които да подпомогнат младите хора, желаещи да стартират собствен бизнес в тези региони, да придобият знания и умения, чрез които да превърнат своите идеи в жизнеспособни бизнеспланове и в последствие да реализират и управляват устойчиво собствена стопанска дейност. В допълнение, екипът за изпълнение на проекта ще представи на целевата група актуалните възможности за национално и европейско финансиране на стартиращи предприятия и иновационни бизнес идеи и продукти. По този начин младите хора ще получат информация за начините по които да осигурят допълнителен капитал за реализиране и реално развитие на своят бизнес. За изпълнение на предвидените дейности, експертите на Корект Консултинг Груп ще работят в тясно сътрудничество с представители на местните общински администрации, бюрата по труда, агенцията за социално подпомагане, училища за средно образование в региона, както и местни бизнес-мрежи. В рамките на всяка от дейности по проекта ще бъде отчетена спецификата на работа с различните групи млади хора, вкл. такива в неравностойно положение и ще бъдат спазвани Хоризонталните  принципи за равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете и устойчиво развитие. Чрез успешното реализиране на настоящето проектно предложение, екипът на компания Корект Консултинг Груп има за цел да допринесе от една страна за повишаване на общото равнище на заетост в страната, чрез развитие на предприемачески умения, създаване на нови работни места и самонаемане и от друга- за устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора в избраните по проекта региони, намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Управляващ орган – Министерство на труда и социалната политика

Срок на изпълнение на проекта – 13 месеца

Начало на проектните дейности – 18.06.2018 г.

Предвиден край на проектните дейности – 19.07.2019 г.

Стойност на проекта: 111 443.20 лв., от които 111 443.20 лв. безвъзмездна финансова помощ, в това число разходи по линия на Европейски социален фонд в размер на 111 443.20 лв.

Общ размер на БФП по процедурата – 5 000 000 лв.

Средства от Европейски социален фонд – 4 250 000 лв.

Национално съфинансиране – 750 000 лв.