Процедура на подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020 г.

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015″. Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната…

ИАЛВ стартира нов прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“

От 29 юни 2015 г. (понеделник),  Изпълнителна агенция по лозата и виното ще стартира нов прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. Бюджетът по мярката за предстоящия прием е в размер на 2 млн. лева, като ползвателите ще могат да кандидатстват и за авансово…

Индикативни годишни програми за общини за 2015 г.

Индикативна годишна работна програма 2015 г. по ОП “Добро управление” Индикативна годишна работна програма 2015 г. по ОП “Околна среда” Индикативна годишна работна програма 2015 г. по ОП “Региони в растеж”