Община Сливо поле

Проект с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в гр. Сливо поле, с. Юделник и с. Голямо Враново, Община Сливо поле” ПРСР 2014-2020 Мярка 7, Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” Стойност: 1 955 777.47 лв. Проект с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE3187…

Община Костинброд

Наименование: „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд – обект: Изграждане на  ул. „ВИТОША“ от ОТ309 до ОТ341,  ул. „ГЕО МИЛЕВ“ от ОТ331 до ОТ341,  ул. „ПИРИН“ от ОТ589 до ОТ1015,   ул.„Д. ПЕТКОВ“ от ОТ918 до ОТ926 , ул.„ОСТРОВА“ от ОТ926 до ОТ1024,ул.„РОПОТАМО“ от ОТ707 до ОТ709 и рехабилитация на  ул.“Й….

Община Добричка

Наименование: 1) „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа  на територията на община Добричка“ 2) „Обновяване на паркове в четири населени места на територията на община Добричка“ 3) „Реконструкция, оборудване  и обзавеждане на ОУ „Пейо Яворов“ – село Стефаново, община Добричка, включващо и изграждане спортна инфраструктура в УПИ II, кв. 31“   ПРСР 2014-2020 Мярка 7,…

Община Каварна

Наименование: 1) “Изграждане и обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение”, включваща следните подобекти: – “Обновяване и изграждане на градски парк на гр. Каварна”; – “Обновяване и изграждане на улица “Добротица”, включваща площад, фонтан и градинки”. 2) „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура…

„Снайл“ ООД

Наименование на проекта: „Изграждане на Оранжерия за отглеждане на листни  зеленчуци, сондажен кладенец и ограда, находящи се в  УПИ I – 17,77,123-производствена  дейност, в землището на   с. Ведраре, община Карлово“ ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Стойност: 907 615.67 лв.

„Алфа Кентавър“ ООД

Наименование на проекта: „Закупуване на техника и създаване и отглеждане на насаждения от череши и сини сливи в землището на с. Търхово, община Севлиево, Габровска област“ ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Стойност: 466 659.48 лв.

„Био Дар 2016“ ЕООД

Наименование на проекта: „Изграждане на екологичен оборно-пасищен комплекс за 300 кози от породата Българска бяла млечна коза” находящ се в парцел IV – „Стопански двор” по парцеларния план за стопански двор с. Понор, общ. Костинброд, обл. София.“ ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Стойност: 755 065.68 лв.

ЗП Ивелина Йорданова

Наименование на проекта: „Изграждане на полиетиленови оранжерии за отглеждане на зеленчуци, находящи се в ПИ № 000511 в землището на село Ботуня, община Криводол“                                                                          ПРСР 2014-2020 Подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Стойност: 390 088.02 лв.                                               

Институт по Роботика към БАН

Наименование: Изграждане и развитие на Център за компетентност “Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска” (Quasar) ОП НОИР Процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ Стойност: 13 500 000.00 лв.

Сдружение “Български младежки форум” и община Костинброд

  Наименование на проекта:  „ЖИВЕЙ АКТИВНО“ – инициатива на Български младежки форум и община Костинброд срещу зависимостите на младите хора“  Национална програма за изпълнение на младежки дейности  по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година Направление „Активизирай младите“  Стойност: 33927.90 лв.

Пи Ес Ти Груп ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-1973„Заедно можем повече!“ Стойност: 109 865.43 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение „Заедно можем повече!“, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка с непрестанно нарастващия интерес от страна на контрагенти към дружеството….

Ай Ракинг ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-2633 “ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ – КОНКУРЕНТНИ И НЕЗАВИСИМИ” Стойност: 89 315.40 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение „ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ – КОНКУРЕНТНИ И НЕЗАВИСИМИ“, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка…

Пица Хот ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-3002 „Горещо предложение от Пица Хот“ Стойност: 72 787.06 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение „Горещо предложение за нашите клиенти „Пица Хот“, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място“ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и във връзка с непрестанно нарастващия…

Томекстранс ООД

Наименование на проекта: BG05M9OP001-1.003-2934 “ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ” Стойност: 84 741.45 лв. Кратко описание на проекта: Корект Консултинг Груп разработи настоящото проектно предложение “ЕДНА ДОБРА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ” , в съответствие с условията на Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015″ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020…

ЗП Йордан Кацаров

Стойност: 137 441.50 лв. Кратко описание на проекта: Създаване на малинови насаждения в землището на с. Горна махала, община Калояново, Пловдивска област, изграждане на складова база и закупуване на необходимото оборудване.

134 СОУ „Димчо Дебелянов“ СОУ

Проект по програма ТГС България-Сърбия „Парченца културно-историческо наследство от граничните региони Видин и Пирот през очите на младите хора“  Стойност: 129 334.95 лв. Кратко описание на проекта: В рамките на проекта ще бъдат опознати важни исторически обекти и традиции на България и Сърбия чрез създаване на документални филми и обмен на добри практики между младежите от…

Сдружение на Югозападните общини

Проект по програма ТГС България-Македония „Изграждане на специализирана система за превенция на природните бетствия и аварии“ Стойност: 390 000,00 лв. Кратко описание на проекта: Във връзка с изпълнението целите на проекта на територията на общо 6 общини ще бъде изградена специализирана система за превенция на природните бетствия и аварии. Тя ще включва два безпилотни летателни апарати…

Община Минерални бани и Арменски клуб за сътрудничество

BG05M2OP001-3.001-0070 „ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ“ Стойност: 170 371.98 лв.  Кратко описание на проекта: бщина Минерални бани в партньорство с ЦДГ Снежанка- c. Минерални бани и Арменският клуб за сътрудничество разработиха настоящото проектно предложение ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M2OP001-3.001 – ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО…

Сдружение Български Младежки Форум

BG05M9OP001-1.002-0160 „Креативни, Активни, Можещи- Подкрепа за младежите от общините Белоградчик и Чупрене“ Стойност: 231 222.00 лв. Кратко описание на проекта: Сдружение Български младежки форум (БМФ) в партньорство с Център за професионално обучение “Еко Глоуб“ ООД разработиха настоящето проектно предложение, в съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Проектът на…

МИГ Сливница-Драгоман

Проект по програма ТГС България-Сърбия „Превенция и контрол на въздуха и почвата от замърсяване в трансграничния регион – превенция на пожари и готовност за превенция и потискане на зоонози“  Стойност: 953 639.96 лв.  Кратко описание на проекта: Целите на настоящия проект са превенция и контрол на замърсяването на въздуха и почвите, предотвратяване от възникването на пожари, подобряване…

Институт по роботика към Българска академия на науките

  BG04-04-05-09-01 „НОРВЕЖКИЯТ ОПИТ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРЕГЕТИКА И ОКОЛНА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ – ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ   НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ВЛАСТИ В СФЕРАТА“  Стойност: 153 673, 73 лв.  Кратко описание на проекта: Целта на проекта е повишаване на капацитета на персонола на общините и държавните институции на територията на Република България, чрез провеждането на…

ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА”

Дейности, които ще се финансират: Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи или получили международна закрила), за които българският език не е майчин; Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила; Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г.,…

ПРОЦЕДУРА BG05M20P001-3.001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ”

Дейности, които ще се финансират: Допълнително обучение, при необходимост, по български език за деца, за които българският език не е майчин (вкл. деца, търсещи или получили международна закрила); Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на децата от ромски произход от обособените по етнически признак детски градини и децата, търсещи или получили международна закрила чрез…

ПЪРВИ ПРИЕМ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ – ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-СЪРБИЯ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Службата за европейска интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата) oбявяват на 17.08.2015 г. първа Покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, чиятo цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между България…

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020

Максималната субсидия, която могат да получат младите фермери е в размер на 25 000 евро и се изплаща на две равни части според изискванията, заложени в наредбата по подмярка  6.1. Крайният срок за прием на документи е 24 юли 2015 г. За допълнителна информация: http://correctconsulting.eu/contacts/