Стартира прием по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности по подхода “Водено от общностите местно развитие”” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с краен срок за кандидатстване 4 септември 2015 г.

Кандидатстването с проект към подмярка 19.1 цели създаване на местни инициативни групи (МИГ) и разработване на местни стратегии за развитие по подхода “Водено от общността местно развитие”. Индикативният бюджет на приема е 5 млн. евро, достатъчен за около 130 проекта на съществуващи и потенциални МИГ (включващи около 200 общини). Кандидати по подмярка 19.1 могат да…

Проекти на Насоки за кандидатстване по процедури „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ и „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. на основание чл. 13, ал. 4 от ПМС № 107/10.05.2014 г., публикува за публично обсъждане проекти на насоки за кандидатстване по горе посочените процедури. В срок до 17.30 ч. на 26.08.2015 г. може да изпращате Вашите предложения и становища до Управляващия орган…

ОБСЪЖДАТ СЕ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014-2020 Г. И ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ” НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. (ОПТТИ) одобри Версия 1.0 на Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г. на 17.07.2015 г.Срокът за предложения и становища от конкретните бенефициенти по ОПТТИ по версия 1.0 на насоките е до 15 дни от датата на публикуването…

София е домакин на Международен Бизнес Форум, с участие на бизнеса и месни власти от Беларус, Македония, Сърбия и България

На 30 юли 2015г. в град София ще се проведе  Международен Бизнес Форум с представители на местния бизнес на Беларус, Македония, Сърбия и България. Събитието ще се проведе в хотел Arena di Serdica, www.arenadiserdica.com ул. Будапеща 2. Организаторите на Бизнес форума са наблегнали на международни фирми-гости с интерес за износ на български продукти в сферата на…

Експерти на Корект Консултинг Груп участваха в инициатива на Министерски съвет за популяризиране на ИСУН 2020

Екип от експерти на Корект Консултинг Груп ООД взе участие в информационен семинар, организиран от Областен информационен център – София, съвместно с Министерски съвет за обучение за електронно кандидатстване чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020). Обучението е насочено към представители на общините, районите и други бенефициенти,…

Започна приемът на проекти за Млади фермери

Прием по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 стартира в ДФ „Земеделие”. Максималната субсидия, която могат да получат младите фермери е в размер на 25 000 евро и се изплаща на две равни части според изискванията, заложени в наредбата по подмярка 6.1. Крайният срок…

Проект на закон за еврофондовете беше представен в Народното Събрание

На редовно заседание на парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) беше представен Проект на закон за еврофондовете , който по-рано беше публикуван на портала за обществени консултации http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1713 Проекто законът беше представен пред народните представители преди да бъде внесен за разглеждане от Министерски съвет. Презентация на проекта може да разгледате…

От 50 000 до 390 000 лева ще може да получи всеки работодател за разкриване на нови работни места по схема BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” на ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г. За малки и средни предприятия евросубсидията е в размер на 100% от извършените разходи

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015″. Процедурата има за цел да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел ще бъде постигната…

Европейско финансиране за производителите на билки и етерично-маслени култури

Производителите на билки, както и всички производители и преработватели на земеделски и горски продукти ще могат да получат европейско финансиране по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., която ще стартира през м. Септември. Това обяви министър Десислава Танева в гр. Стара Зарога на…

Стартира прием на проекти по процедура „АКТИВНИ“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

Управляващият орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обяви процедура за подбор на проекти BG05M90P001-1.002 „Активни”. Целта на схемата е активиране и интеграция в заетост и образование на младежи от 15 до 29- годишна възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни…

От 29.06.2015 започва прием по Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от ПРСР 2014-2020

От 29 юни 2015г. до 24 юли 2015 г. ДФ”Земеделие” ще приема документи на земеделски стопани по Подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цели на подмярката: Подпомагат се проекти, които допринасят за постигане на…

На 2 юли започва прием на заявления за финансова помощ по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя”

От 2 до 9 юли 2015 г. ще продължи третият прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2015 г. Общият бюджет, който ще бъде разпределен между одобрените кандидати, е малко над 2,5 милиона лева. Тъй като средствата са от остатъчен бюджет по…