„ФОНД ЗА УСКОРЯВАНЕ И НАЧАЛНО ФИНАНСИРАНЕ“ ЩЕ ПОДКРЕПЯ БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ В РАННИЯ ЕТАП ОТ РАЗВИТИЕТО ИМ

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) стартира пазарни консултации, чиято цел е да се финализират параметрите на финансов инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ (ФУНФ). Той е съ-финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Бюджетът по програмата, предназначен за ФУНФ,възлиза на приблизително…

Публикувана е индикативна годишна програма за мерките, по които ще се приемат проекти по Програма за развитие на селските райони за 2017г.

Публикувана е индикативна годишна програма за мерките, по които ще се приемат проекти по Програма за развитие на селските райони за 2017г. Програмата може да откриете ТУК. Please follow and like us:

Стартира процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността”

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността” Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: – да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса; – създаване…

От утре 10.01.2017 г. започват информационните дни за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Развитие на клъстерите в България“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Кампанията ще се проведе в периода от 10 до 13 януари 2017 г. В рамките на информационните…

Завърши обсъждането на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“

В изпълнение на Индикативната годишна работна програма за 2017 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/, Управляващият орган на ОПРР публикува проект на Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за деца“.  Подкрепата за деинституционализация на социалните…

Стартира процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“

На 03.01.2017 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се реализира в два компонента: ∙  Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“ ∙  Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“. Настоящата процедура цели да подобри…

Управляващият орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” обяви проектите по „Ново работно място“, за които е осигурено допълнително финансиране

По програмата са осигурени допълнителни 124 милиона лева. Проектните предложения, които са одобрени, но за които не са били налични средства, са класирани съобразно получената крайна обща оценка и ще бъдат финансирани до изчерпване на наличния допълнителен бюджет. Списъкът на проектите може да видите  тук. Please follow and like us:

Обществено обсъждане на процедура BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 50 млн. евро (97 791 500 лв). Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект е…

НАД 100 МЛАДЕЖИ ПОСЕТИХА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ И УСТОЙЧИВА РАБОТНА СРЕДА В ОБЩИНА ВИДИН“

На 20 и 21 Октомври 2016 г. в залата на общинския съвет на община Видин се проведоха първи две информационни срещи с младежи от региона, на които беше представен проект „ЗАЕДНО, ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ И УСТОЙЧИВА РАБОТНА СРЕДА В ОБЩИНА ВИДИН“. Инициативата е финансирана по ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 и се…

Индикативен график за прием на проекти през 2017г. по Програма за развитие на селските райони

Министерство на земеделието и храните публикува на интернет страницата си Индикативна годишна програма за 2017 г. по ПРСР 2014-2020 Какво ще се финансира през 2017г.: Подмярка 4.1.2. “Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” м. Януари – Февруари 2017 г. Кой може да кандиадтсва: Земеделски стопани, които имат икономически размер…

Приемът по подмярка 4.1 ще е от 26 октомври до 7 декември 2016 г.

Подмярка  4.1 ще бъде отворена за кандидатстване шест седмици- от 26 октомври до 7 декември. В „Държавен вестник“ вече е публикувана наредбата за условията за прилагането й. ДВ обнародва Наредбата за прилагане на подмярка 4.1 от ПРСР 2016.Може да намерите  Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка…

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 Г. ЗА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020

Програмата може да намерите на: http://www.eufunds.bg/novini/item/15896-uo-na-operativna-programa-inovatzii-i-konkurentosposobnost-2014-2020-publikuva-za-obshtestveno-obsazhdane-proekt-na-indikativna-godishna-rabotna-programa-za-2017-g Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 20.10.2016 г. (включително) на следната електронна поща: public.consultation@mi.government.bg . Какво може дa очаква бизnеса през 2017г.: “Разработване на продуктови и производствени иновации”-Януари – Април 2017г. Кой може да кандиадтсва: малки и средни, големи предприятия…

Индикативна годишна работна програма за 2017 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. Предложения и коментари по горепосочения документ могат да се изпращат в срок до 17:30 ч. на 20.10.2016 г. (включително) на следната електронна…

Експерти на КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП участваха в заключителната информационна среща по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в София

Министърът на образованието и науката и Ръководител на Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Меглена Кунева откри заключителното събитие от информационната кампания за представянето възможностите за кандидатстване по трите отворени процедури на програмата. 350 млн. лв. са осигурени по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, от които за изграждане…

Информационна кампания за представяне на три процедури по ОП Наука и образование за интелигентен разтеж 2014-2020

    Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на отворените за кандидатстване процедури за безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения: BG05M2OP001-1.001„Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“; BG05M2OP001-1.002„Изграждане и развитие на центрове за компетентност“; BG05M2OP001-2.009„Подкрепа за развитието на докторанти, пост докторанти,…

Експерти на Корект Консултинг Груп ще обучават 50 младежи съвместно с община Видин и ЦПО Еко Глоуб

Безработни младежи между 18 и 29 г. ще получат шанс за работа по трудов договор като туристически агенти, пътни строители и готвачи Европейският проект „Заедно за създаване младежка заетост и устойчива работна среда в община Видин“ ще обучи и гарантира работни места на 50 младежи между 18 и 29 години в структурите на община Видин….

На 10 октомври започва прием на проекти по Мярка 4.1. на ПРСР 2014-2020

Голям интерес към инвестициите за напояване се отчита сред земеделците – месец преди отварянето на втория прием. Приемът по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020 започва от 10 октомври и ще продължи до 4 ноември. За първи път през новата Програма ще бъде допустимо субсидиране на напоителни системи. Министерството на околната среда…

Удължаване на срока за обществено обсъждане на документацията по процедура BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“

Във връзка с обявената на 25.08.2016 г. за обществено обсъждане документация по процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 удължава срока за даване на предложения и коментари до 17:30 ч. на 10.09.2016 г.Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие…

Стартира прием на проекти по процедура „Активно включване“

На 16.08.2016 г. Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ Настоящата процедура има за цел: • Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните…

Публикувани са насоките за кандидатстване по приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) – Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН публикува насоките за кандидатстване по първите две процедури чрез подбор на проектни предложения по приоритетна ос1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на ОП НОИР. 1. „Изграждане и развитие на центрове за…

Национален иновационен фонд 2016 стартира прием за подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания

ИАНМСП обявява Осма конкурсна сесия на Националния иновационен фонд по схемата „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ Кандидатите могат да подават конкурсна документация от 30.09.2016г. до 17,30ч. на 31.10.2016г., вкл. Основната цел на Националният иновационен Фонд: Насърчаване на научно-изследователската и развойната дейност за повишаване…

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на BG16RFOP002-2 „Развитие на клъстери в България“ по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ на Програмата

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за създаване и развитие на клъстери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието на членовете на обединението и клъстерите като цяло. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 евро (39 116 600 лева). Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова…

Наредбата по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ вече е обнародвана в Държавен вестник

Днес 02.08.2016г. е публикувана в Държавен вестник Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014…

Актуализиран индикативен график за 2016 г. по ПРСР 2014-2020

ДФЗ актуализира графика за прием на заявления по ПРСР за календарната 2016 г. Отменя се планирания прием по подмярка 4.2, а приема по подмярка 4.1 е определен да стартира през втората седмица на месец Октомври и да приключи през първата седмица на месец Ноември. Друга важна промяна е отменянето на планирания прием по Мярка 1…

Стартира приемът на заявления по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от ПМДР 2014-2020 г.

От 18 юли 2016 г. стартира приемът на заявления по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Мярката се отнася за дейности, свързани с модернизацията, внедряване на нови продукти, подобряване условията на труд и добавяне на стойност към продукцията на преработвателни предприятия за продукти…

„Корект консултинг груп“ се присъедини към голямото семейство на Обединени бизнес клубове

Компания „Корект консултинг груп“ вече е част от Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК). Обеинени бизнес клубове е най-бързо развиващата се в България организация, представляваща интересите на микро, малкия и среден бизнес, в която членуват компании и дружества от цялата страна, действащи във всички сфери на икономиката. Сдружението…

Балканска конференция на МСП – София 2016

На 23 юни 2016 г. в гр. София, хотел Балкан се проведе първата по рода си „Балканска конференция на Малките и средни предприятия- София“, организирана от Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес – Обединени бизнес клубове (ОБК). Събитието беше съвместна инициатива на ОБК,  „Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия“ и…

Две нови постановления на МС, във връзка с европрограмите

Влезе в сила новото ПМС 160/ 1.07.2016 г. за определянето на правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедура за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с което се възвежа  се  електронно кандидатстване по процедурите за избор на изпълнител с…

Стартира процедура на подбор на проекти: „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП”, Специфична цел 2.2.: Повишаване на производителността и експортния потенциал на българските МСП като ОБЯВЯВА…

СТАРТИРАТ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЦЕДУРА „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, организира информационна кампания за представяне на процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Кампанията ще се проведе в периода от 13 до 27 юни 2016 г. В рамките…