ПРИКЛЮЧИ ПРЕДВАРИТЕЛНАТА ОЦЕНКА ПО ПОДМЯРКА 7.2 ОТ ПРСР 2014-2020

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедури чрез подбор. Проектите бяха оценени преди изтичане на едномесечния срок след приключване на…

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРА “НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”

В СОФИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО      Екипът на „Корект Консултинг  Груп“ ООД участва в информационен ден по процедурата за „Насърчаване на предприемачеството“, който се проведе на 6 юли 2018 г., в хотел „Маринела“, гр. София. В рамките на деня експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”…

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4 ОТ ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува Проект на насоки за кандидатстване по под мярка 6.4. от Програмата Проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“  от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на…

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

Отворен е приемът по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Подаването на проектни предложения следва да стане в рамките на двата крайни срока, както следва: 1/ Първи краен срок – 16:30 часа на 05.09.2018 г. – за кандидати с КИД в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;…

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ВЗЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МСП

КОМПАНИЯ КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ВЗЕ УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРАТА БАЛКАНСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МАЛКИЯ И СРЕДЕН БИЗНЕС На 07 юни 2018 г. в хотел Хилтън се проведе втората Балканска конференция на МСП, под наслов „Успех = Иновации + Пазари + Финанси + Дигитализация”. Събитието бе организирано от сдружение „Обединени бизнес клубове“-ОБК, със специалната подкрепата на Българската агенция…

АКТУАЛНА ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ПО ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Актуализирана е Индикативната работна програма за 2018 г. на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ Актуалните мерки и приеми може да видите тук: 804_3_1_IGRP_2018_amendment_sled_KN_1   Please follow and like us:

КАКВО Е СПЕЦИФИЧНОТО ПРИ ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНОВАЦИИ

Все по-често в ежедневието се използва думата “иновация”, а в новия програмен период кандидатстващите фирми по процедури за финансиране на иновации по ОП “Иновации и конкурентоспособност” чувствително се увеличиха. В последната схема от 2017 г. за разработване на иновации от съществуващи предприятия бяха подадени 360 проекта, а година преди това за финансиране на разработване на…

100 МЛН. ЛЕВА ПО ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“

100 млн. лева по оперативна програма „Региони в растеж“ се предоставят за развитие на туризма в страната Общини, вероизповедания и Министерството на културата ще могат да обновят паметници на културата от национално и световно значение Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява близо 100 млн.лв. за развитие на туристическите атракции в страната по Оперативна програма…

НОВИТЕ ПРИОРИТЕТИ ПО МЯРКА 6.4 НА ПРСР

Инвестиции в старчески домове, лекарски кабинети, спортни атракциони и производствени предприятия ще са новите приоритети по Мярка 6.4 на ПРСР През месец Май се очаква за започне първият за този програмен период прием по под мярка 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, ПРСР 2014-2020 Мярката ще стартира с три бюджета, по които ДФ „Земеделие“ ще…

КОМПАНИЯ КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП Е ОДОБРЕНА ДА ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ

Компания КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП е одобрена да изпълни проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин пелин и Божурище“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020 Екипът на компания КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП е поканен от Управляващия орган да сключи договор за финансиране на проектно предложение „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА…

ОТВОРЕНИ СА ВСИЧКИ 7 ПРОЦЕДУРИ ЗА БЛИЗО 200 МЛН. ЛВ. ПО ПОДМЯРКА 7.2. ОТ ПРСР

От 14 март 2018 г. общините могат да подават проектни предложения по седем процедури в подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., включващи: Реконструкция, ремонт,…

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРОЕКТИ ПО ПРСР 2014-2020

На 21 февруари при много голям интерес от страна на общините се проведе Националният дискусионен семинар по изпълнение на общинските проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), в който участва експертен екип на компания Корект Консултинг Груп. Форумът се организира от НСОРБ, съвместно с Управляващия орган на ПРСР и Държавен фонд „Земеделие”. Презентациите…

ОТВОРЕН Е ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

В срок до 16 май 2018, кандидатите по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 могат да подадат своите проектни предложения. Това е първият прием по Програмата за развитие на селските райони за Мярка 4.2, в рамките на който, подаването на проекти ще става изцяло електронно- чрез системата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/ Електронно…

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 7.2. НА ПРСР 2014-2020

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представи за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедури чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските…

ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА ИНТЕРРЕГ – ИПП ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ-ТУРЦИЯ

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по програмата), в сътрудничество с Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция (Национален орган по програмата) обявиха Втора покана за набиране на проектни предложения по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави….

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. ЗА 2018 Г.

Комитетът по наблюдение на ПРСР 2014-2020 одобри  индикативна годишна работна програма за прием на проекти през 2018 г., на проведено на 22.12.2017 г. заседание. Графикът за 2018 г. може да разгледате тук: https://www.eufunds.bg/index.php/bg/novini/item/download/1367_3b27c07d289a50b79685125261a0934e Please follow and like us:

КОМПАНИЯ „КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП“ УЧАСТВА В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА СРЕЩА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПРОГРАМА “ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ”

На проведената пресконференция стана ясно, че през новия период средствата са увеличени двойно Представители на екипа на компания „Корект Консултинг Груп“ бяха сред гостите на заключителната конференция по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, която се проведе на 29 ноември 2017 г. от 14.00 часа в Зала…

ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА НАРЕДБА № 20 ОТ 2015 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ”

Министерски съвет публикува Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от ПРСР 2014-2020 г. СРОК ЗА КОМЕНТАРИ 17.09.2017 Г. http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2927 Please follow and like us:

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО МЯРКА 1.7 „ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ“ ОТ ПМДР

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство отвори прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“. По мярката може да кандидатстват рибари, които искат да преработват собствен улов или да го предлагат пряко на пазара. Те могат да получат финансиране за закупуване на ледогенератори, хладилни камери, специализирани…

СТАРТИРА ОТНОВО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Основната цел на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд, като общият бюджет е 15…

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ “

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“, като ОБЯВЯВА процедура за подбор на проекти: BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“ Целта на процедурата е…

СЕДЕМ НОВИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ПРЕЗ 2017

Оперативна програма „Добро управление“ e ключова за реализирането на реформите в страната. С нейна помощ трябва да се изпълнят стратегически проекти, които да отговорят на нуждите на гражданите и да дадат реални резултати.“ С тези думи началникът на отдел „Румъния и България“ в Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия г-жа…

АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”

На 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на…

АКТУАЛИЗИРАН ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г., ЗА 2017 Г.

Държавен фонд “Земеделие” публикува актуализиран индикативен график за прием на проектни предложения за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. за текущата 2017 г. Графикът може да бъде изтеглен тук Please follow and like us:

СТАРТИРА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на  информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“ на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” на ОПРЧР 2014-2020. В рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в…

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНОВАЦИИ “

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на Оперативната програма. Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване…

СТАРТИРА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ЗА „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА “

Започна дългоочакваният прием на проекти по процедурата за „Обучение на заети лица“, финансирана от ОП Развитие на човешките ресурси. Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на тези съвременни…

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ПРОЕКТ “ТЕХНОСТАРТ 3 – НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНОВАЦИОННАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ”

Министърът на икономиката утвърди Оперативно ръководство за 2017 г. по проект “Техностарт 3 – Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България”  и считано от 29-ти март 2017 г. се обявява Национален конкурс за кандидатстване по проекта. По проект “Техностарт 3” могат да кандидатстват студенти, хора с висше образование: бакалавър или магистър и докторанти. Целта е…

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ НА ПРОЕКТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРНИ СТОПАНСТВА ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Започна приемът на проекти по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Програмата за морско дело и рибарство. Процедурата е насочена към изграждане на нови или модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства. Сред допустимите дейности са производството на зарибителен материал, увеличаване на асортимента от производството, подобряване на производствените характеристики на водоема, закупуване на оборудване за предпазване…