Изграждане на трасе за квантова комуникация от Института по роботика при Българска академия на науките за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС

Настоящият проект е разработен от Института по роботика при Българска академия на науките в пълно съответствие с поканата за участие по процедура BG-RRP-2.007 „Изграждане на трасе за квантова комуникация за участие в единната квантова комуникационна система на ЕС“ чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) на ЕС.

Основната цел на настоящото проектно предложение е получаването на подкрепа за участието на България в изграждането на единна квантова комуникационна система на ЕС в рамките на инициативата EuroQCI, която се координира за България от Център за компетентност „КВАЗАР“ при ИР-БАН. За целта в рамките на проекта се предвижда изграждането на трасе с дължина до 5 км, оборудвано с три броя платформи и два междинни енкриптора, както и интегрирането му в наземната комуникационна мрежа на телекомуникационен оператор за осъществяване на кванто ва комуникация в съответствие с указанията на Европейската комисия.

Проектът предвижда дейност по закупуването и инсталирането на 3 броя платформи за квантова комуникация за изграждане на трасе до 5 км с 2 междинни точки – енкриптори и интегриране на QCI инфраструктурата в наземната комуникационна мрежа на голям телекомуникационен оператор.

Проектът е с обща продължителност 3 месеца и ще се изпълни на територията на град София.

Успешното изпълнение на проекта ще спомогне за цифровия преход, необходим за повишаване на иновациите, производителността и заетостта, като се създаде високо ниво на качество и сигурност на Европейската комуникационна мрежа. Всички инвестиции, планирани в рамките на проекта са в пълно съответствие с хоризонталните принципи за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, което от своя страна допринася за екологичния преход чрез ускорено прилагане на цифровите технологии в дейността на Института по роботика при БАН.

Please follow and like us: