Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда – CINEA обяви новите покани за подаване на проектни предложения по програма ЛАЙФ.

По покана LIFE-2022-CET (LIFE-2022-CET) от подпрограма „Преход към чиста енергия“ са отворени за кандидатстване 18 теми с краен срок – 16 ноември 2022 г., 17:00 часа, централно европейско време.

По покана LIFE Projects for addressing ad hoc Legislative and Policy priorities (PLP) (LIFE-2022-PLP)(за проектни предложения, свързани със законодателни приоритети и политики) са отворени три теми по подпрограмите „Кръгова икономика“, „Природа и биоразнообразие“ и „Преход към чиста енергия“. Крайният срок за кандидатстване е 7 септември, 2022 г., 17:00 часа, централно европейско време.

Покана LIFE-2022-SAP-CLIMAпо подпрограма „Действия за климата“ включва три теми, ориентирани към постигане на дългосрочната визия на новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 4 октомври 2022 17:00:00 централно европейско време.

По покана Nature & Biodiversity – Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAP-NAT) по подпрограма „Природа и биоразнообразие“ са отворени две теми с краен срок за кандидатстване – 4 октомври 2022 г., 17:00 часа централно европейско време.

По покана Circular Economy and Quality of Life – Standard Action Projects (SAP) (LIFE-2022-SAP-ENV) по подпрограма „Кръгова икономика и качество на живот“ за стандартни проекти за действия са обявени две теми с краен срок за кандидатстване – 4 октомври 2022 г., 17:00 часа централно европейско време.

Покана Technical Assistance for Preparation of SIPs/SNAPs (LIFE-2022-TA-PP)– техническа помощ за подготовка на стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за природа включва три теми, отворени за кандидатстване с краен срок – 8 септември 2022 г., централно европейско време.

По покана Strategic Nature and Integrated Projects (SNAP/SIP) (LIFE-2022-STRAT-two-stage) – стратегически интегрирани проекти за природа, етапът за кандидтстване е двустъпков. Крайният срок за кандидатстване на първия етап е 8 септември 2022 г., а за втория – 30 март 2023 г., 17:00 ч. централно европейско време. По поканата са обявени общо три теми.

За повече информация относно условията за кандидатстване, не се колебайте да се свържете с нашия екип чрез контактната ни форма.

 

Please follow and like us: