Договориране по процедурата за средни предприятия на ОПИК

Започва сключването на договори по процедура  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК Управляващият орган (УО) на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) стартира изпращането на уведомленията-покани до одобрените за финансиране кандидати, чиито проекти са включени в публикуваните списъци на предложените за финансиране проектни предложения по процедура…

Прием на проекти по процедура „Ограмотяване на възрастни-2“

Прием на проекти по процедура BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ-2“ Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“…