Новата програма за регионално развитие ще цели да финансира повече проекти

Ще има нов подход при разработване на документите за развитие на районите в страната

В края на декември миналата година Министерският съвет прие промени в Закона за регионалното развитие (ЗРР), които бяха дълго обсъждани и предстои да бъдат гласувани от парламента. Измененията в закона са пряко свързани с програмирането и реализирането на Оперативната програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г. с общ ресурс от 1.464 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Заедно с изготвянето на вариант на промените на ЗРР през 2018 г., на сайта на регионалното министерство беше публикуван и проект на методически насоки за разработване на стратегическите документи на регионално и местно ниво, които предстои да бъдат финализирани. Към настоящия момент все още на европейско ниво няма готови документи относно програмния период 2021 – 2027 г., но българските институции подготвят новите оперативни програми.

Новата регионална програма

 Отговорно за разработване на Оперативната програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г. е отново Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а програмата ще бъде изцяло финансирана от ЕФРР. Основен фокус на новата програма е европейската цел на политиката 5 – Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и местните инициативи. Това е единствената териториална цел на политиката от дефинираните 5 за този програмен период.

В началния етап на разработване на програмата са предвидени три приоритетни оси с цел концентрация на ресурсите. Първата е Градско развитие, втората – Регионално развитие, и третата – Техническа помощ.

Условие за достъп до финансиране за целенасочени инвестиции в големите градове по първата приоритетна ос е наличие на Интегрирана градска стратегия, като за такава се приема Общински план за развитие (ОПР) с включен в него Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Предвижда се изпълнението да се осъществява от общините, запазена е ролята на междинните звена, които ще бъдат отговорни и за публичните консултации на проектните идеи. ОПР и ИПГВР за периода 2021 – 2027 г. се разработват заедно в рамките на един общински документ, като ИПГВР следва да бъде интегриран като неразделна част в ОПР за градовете от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) 2013 – 2025 г.

В рамките на втората приоритетна ос попадат всички градски общини на територията на България, обособени в 6 района на ниво NUTS2 (Nomenclature of Territorial Units for Statistics). Финансирането ще бъде на базата на изготвените регионални схеми за пространствено развитие на районите от ниво NUTS2 и на секторни програми, а отговорните териториални звена ще са регионалните съвети за развитие.

Тези стратегически документи за регионално и пространствено развитие ще изпълняват ролята на интегрирани стратегии за териториално развитие, които ще послужат за основа за изпълнение на инструментите за интегрирано териториално развитие за периода 2021 – 2027 г.

Наличието на споменатите териториални стратегически документи с анализ, приоритети и списък с операции за финансиране и териториални органи, включен в процеса на подбор на проекти, е свързано с интегрираното териториално развитие, което държавите от ЕС подпомагат в рамките на всяка от следните форми:

  • интегрирани териториални инвестиции – когато стратегията съдържа инвестиции, по които се предоставя подпомагане от един или няколко фонда, от една или няколко програми или от един или няколко приоритета на една и съща програма. Действията могат да се изпълняват като интегрирана териториална инвестиция;
  • водено от общностите местно развитие;
  • друг териториален инструмент – когато подкрепата е структурирана само по линия на териториалната цел на политиката 5. Освен задължителното наличие на териториални стратегии тази част от регламента поставя като изискване наличието и на териториален орган, който трябва да участва в подбора на операции.

Предвижда се всяка оперативна програма за новия програмен период с изключение на тези за транспортна свързаност и за храни и/или основно материално подпомагане, да задели ресурс в размер на поне 10% от финансовата си алокация за осъществяване на интегрирани подходи за териториално развитие.

Основни промени

Основен нов момент при разработването на програмата е фокус върху територията на страната, без да се дефинират стриктни административни граници. Предвижда се също така да няма дефинирани средства за определен бенефициент и проект. Новият подход предвижда разширяване на крайния брой бенефициенти в програмата с цел насърчаване на партньорства между различни групи бенефициенти и заинтересувани страни на местно и регионално ниво за комплексно решаване на проблеми и обхващане на по-голям брой крайни ползватели. Досега основни получатели на средства по ОПРР бяха общините и различни публични институции, изпълняващи секторни политики.

Част от тези стратегическите документи, които са основа за финансиране по Оперативната програма за развитие на регионите 2021 – 2027, се разработват в момента от Националния център за териториално развитие. Това са Актуализирана концепция за пространствено развитие, на чиято база ще бъдат определени градовете за подпомагане по приоритетна ос 1, и регионални схеми за пространствено развитие на райони на ниво 2. Обособяването на територии със специфични характеристики е предвидено при изработването на стратегическите документи на регионално ниво. Една от основните цели на тези документи е именно отчитането на спецификата на всеки от районите от ниво 2, в т.ч. определянето на по-слаборазвити и периферни район.

В измененията ЗРР, ОПР и ИПГВР се заменят с термина план за интегрирано развитие на община, който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на статистическия район от ниво 2 и общия устройствен план на общината. В структурата на плана има нова част – зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

Предстои общините да разработят своите стратегически документи за предстоящия седемгодишен период. Добре е този процес да започне, когато има сравнителна готовност с регионалните схеми за пространствено развитие, защото трябва да се осигури обвързаност между документите от различен йерархичен порядък. Също така е добре да бъде изяснено кои ще бъдат градовете/общините – бенефициенти по първата приоритетна ос, както и да се финализира Правилникът за прилагане на ЗРР и методическите указания към него.

Нов момент е, че предварителна социално-икономическа оценка на стратегическите документи на регионално и общинско ниво не са задължителни, а ще бъдат прилагани по преценка на компетентния орган.

С приетите промени в ЗРР, както и с подхода за разработване на ОПРР 2021 – 2027 се въвежда облекчение в системата от стратегически документи за регионално развитие, но и се увеличава отговорността за правилното и фокусирано дефиниране на предизвикателства и интегрирани решения за тяхното решаване в контекста на политиката за териториално сближаване.

Източник: www.capital.bg

Please follow and like us: