Втори прием по програма „Иновации за зелена индустрия“ към Норвежкия финансов механизъм

Предстои да  бъде обявена втора покана за набиране на проекти за грантово финансиране  по  програма „Иновации за зелена индустрия“, финансира от Норвежки финансов механизъм. Срокът за подаване на проектни предложения ще бъде до края на м. април.

Финансиране по новата покана

С остатъчния ресурс по процедурата от малко над 10 млн. евро се подготвя втора покана за кандидатстване със срок за подаване на проектни предложения 30 април 2020 г. Минималната стойност на исканата помощ по проект е 200 хил. евро, а максималната – 1 млн. евро.

Кандидатстването е електронно чрез използване на платформа на “Иновация Норвегия”, а нe познатата национална система ИСУН 2020.

Кой може да кандидатства

Допустимите кандидати са както микро-, малки и средни предприятия, така и големи с приключени 3 финансови години, като няма изискване за код на икономическа дейност. За разлика от оперативната програма за бизнеса, управляване от Министерство на икономиката, тук директно не се дават допълнителни точки за инвестиции в определи региони на страната чрез допълнителни точни от методиката за оценка на проектите.

Но компаниите, които изпълняват своите проекти извън територията на Югозападен район на планиране, имат шанса да получат по-висок грант. Размерът на безвъзмездното финансиране е между 25 и 50% от допустимите разходи, като за малки предприятия може да достигне до 70%.

Специфично при структуриране на бюджета на проектите е, че за разходите, обезпечаващи различните проекти дейности, могат да се използват различни режими държавна помощ спрямо спецификата на самата дейност. Целта е максимално да се отговори на нуждите на иновационните проекти за устойчив растеж.

В рамките на оценка на проектите, експертите на “Иновация Норвегия” могат да коригират избрания режим, така че да отговоря на нормативните изисквания, ако са допуснати грешки в проектното предложение, без това да води до санкциониране на кандидатите в крайната оценка.

При липсващи и некоректни документи, подадени към проектното предложение, оценителите ще изискват тяхното предоставяне от кандидатите.

Партньорства

Запазва се присъждането на допълнителни точки за проектите, които са предвидили ефективно партньорство с норвежка организация. Точки се присъждат само ако е ясна и релевантна ролята на партньора, и добавена покана за реализацията на проектното предложение. В първата покана за набиране на проекти са идентифицирани проекти с неаргументирани партньорства. Партньорите не могат да бъдат изпълнители и доставчици в рамките на проекта, те следва да участват активно в разработването и изпълнението на проектното предложение чрез предоставяне на специфично ноу-хау и опит в изследваната проектна тема. Потенциалните кандидати ще бъдат подпомогнати да намерят подходящ партньор чрез разработена за целта интернет платформа: www.theexplorer.no

Какви проекти се приемат

Представители на “Иновация Норвегия” търсят проекти, които да допринесат за развитието на икономиката чрез въвеждане на зелени иновации. За доказването на иновационния потенциал на проектите, за разлика от процедурите за иновации по ОПИК, не се изисква прилагане на специфичен сравнителен анализ с други аналогични на пазара продукти и услуги, но се очаква да бъде дадена достатъчна аргументация в рамките на апликационната форма.

Не се присъждат допълнителни точки за наличието на патент или полезен модел, свързан с иновацията, за чието подпомагане се кандидатства. Процедурата не е насочена за финансиране на най-желаните от българските компании дейности за енергийна ефективност и нарастване на производствен капацитет, а за предоставяне на нови процеси, услуги и продукти, които подпомагат дейността на предприятието да се развива като устойчива и кандидата да осъществи растеж.

Неслучайно бизнес планът е един от основните документи, предоставяни към апликационната форма и заложената в него прогноза вследствие на изпълнение на проекта подлежи на оценка.

“Иновации за зелена индустрия” ще подкрепи проекти, които водят до: разработване и внедряване на иновативни зелени технологии/процеси/решения (трябва да бъдат нови за предприятието); пускане в продажба на зелени продукти или услуги (нови за пазара); създаване на зелени работни места като резултат от дейността.

Сред допустимите разходи са тези за заплати и вноски за социални осигуровки, както и за пътни и дневни. Програмата ще финансира покупката на ново или използвано оборудване, на консумативи и материали, на недвижимо имущество и/или земя, ако има връзка с целите на проекта (но не повече от 10% от общите допустими разходи).

Налично е и финансиране за осигуряване на пътуване за идентифициране на подходящ партньор и обсъждане на проектната идея.

Повече информация за тази възможност и за резултатите от първата покана за набиране на проекти могат да бъдат разгледани на следната страница:

https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/Programmes/business-development/Bulgaria/

Детайли за представящата процедура ще бъдат публикувани и на www.eeagrants.bg

Please follow and like us: