На 17 февруари 2019 г. успешно приключи и последното обучение по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище за общо 98 младежи“ по Проект „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020 „Подкрепа за предприемачество“ на ОП РЧР 2014-2020.

Обученията бяха общо 7 на брой, по едно във всяка от общините, включени в проекта:

Елин Пелин    19.11.2018-30.11.2018

Драгоман        01.12.2018-12.12.2018

Божурище      13.12.2018-27.12.2018

Своге               28.12.2018-12.01.2019

Сливница        13.01.2019-24.01.2019

Костинброд     25.01.2019-05.02.2019

Годеч               06.02.2019-17.02.2019

Всяко едно от обученията беше с продължителност 12 дни, всеки от които с по 6 лекторски часа на ден с предвидени съответните почивки между лекциите. Теоретичната част от обучението бе в рамките на 10 дни, след което се проведоха 2 дни практически занимания, в които обучаемите посетиха местни компании, срещнаха се с утвърдени предприемачи от областта, от които почерпиха знания, опит и полезни практики за развитието на бъдещия си бизнес.

В рамките на обученията бяха обучени 108 младежи на възраст между 18 и 29 годишна възраст, желаещи да намерят своята професионална реализация като предприемачи.

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ НА ОБУЧЕНИЕТО
Всяко обучение беше структурирано в общо 14 лекционни модули:

МОДУЛ 1: Вие като предприемач

МОДУЛ 2: Същност на предприятието и форми на търговска дейност

МОДУЛ 3: Производствени фактори на предприятието

МОДУЛ 4: Основни икономически показатели

МОДУЛ 5: Бизнес идея и бизнес план

МОДУЛ 6: Маркетинг и маркетингов план

МОДУЛ 7: Капитал и капиталова структура на предприятието

МОДУЛ 8: Финансово планиране

МОДУЛ 9: Източници на финансиране

МОДУЛ 10: Персонал, правни отговорности и застраховка

МОДУЛ 11: Икономическо стимулиране и заплащане на труда в компанията

МОДУЛ 12: Патенти, търговски марки и системи за управление на качеството

МОДУЛ 13: Често допускани грешки при създаването на нова фирма. добри примери от световната практика

МОДУЛ 14: Стартиране на собствен бизнес

Лекционната тематика е разработена на основата на най-новите виждания за ролята и значението на предприемача в съвременната икономика и е с подчертана практическа насоченост, а структурирането на материала допринесе за по-ефективното му и пълноценно усвояване от представителите на целевата група.

 Съдържанието на обучителния материал обхвана целия процес по планирането, подготовката, създаването и последващото управление и разрастване на самостоятелен бизнес.

            За целта на обучението на всеки един участник бяха осигурени комплект практически учебни материали и обучително помагало. Учебното помагало съдържа детайлно и подробно разработени обучителните модули и съответните теми към тях, като всяка тема се състои от теоретична част, практически примери, графики, таблици, статистическа информация и полезни съвети за бъдещите предприемачи.

След успешното приключване на обученията, на всички участници бяха раздадени удостоверения за успешно преминат курс по предприемачество.

ПРАКТИЧЕСКИ ПОСЕЩЕНИЯ

Най-интерактивната част от обученията бе под формата на практически посещения при предприемачи в района на седемте общини от София-област.

 В община Своге младежите посетиха фирма ПЕТЪР ЕЛЕКТРИК ЕООД, предлагаща разнообразни услуги в сферата на електрообзавеждането на частни и корпоративни клиенти. Обучаемите бяха подробно запознати с основните дейности на фирмата, които се изразяват в електроинжeнерингова дейност, дистрибуция и търговска дейност и сервизно обслужване.

В община Елин Пелин любезен домакин беше компания АЙДЕМ ТРЕЙД ЕООД, занимаваща се с обработка, пакетиране и последваща търговия на маслини и маслинени продукти. Лично мениджърът на компанията  запозна представителите на целевата група с цялостната организация на производствения процес, маркетинговата стратегия на предприятието и последващите дейности по пласмент на готовата продукция.

В община Божурище обучаемите посетиха мебелен магазин АИКО, където почерпиха знания и умения за това как протича цялостната организация на търговията и пласмента на един от лидерите в мебелния бранш в България.

Обучаемите от общините Драгоман и Сливница посетиха МИГ СЛИВНИЦА-ДРАГОМАН, където се проведоха редица срещи с членовете на Местната инициативна група в т.ч представители на професионални групи и организации, доставчици на културни и обществени услуги, фирми и социални предприемачи.

           РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА

В резултат от изпълнението на дейността по предоставянето на обучения свързани с развитието на предприемачески умения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, 108 лица от таргет групата бяха подпомогнати да придобият предприемачески знания и умения за целия процес по създаване на собствен бизнес – теоретични познания за предприемачеството, процедурата по регистрация на стопански субект, изготвяне на бизнес план и маркетингов план, капиталова структура на предприятието, подходящите методи за финансиране на дейността, последващото развитие, управление и разрастване на новостартиралото предприятие.

 

В резултат на предоставените предприемачески обучения лицата от таргет групата ще могат следното:

  • Да формулират своята бизнес идея, да отчетат силните и слабите й страни и да я реализират на практика;
  • Да преминат успешно през целия административен процес по регистрация на фирма;
  • Да знаят какви са различните източници за финансиране на дейността;
  • Да правят анализ на обкръжаващата среда и на база анализа да изберат правилната маркетингова стратегия и да изготвят маркетингов план;
  • Да подготвят успешен Бизнес план като избягват често допусканите от младите предприемачи грешки;
  • Да управляват ефективно дейността, капитала и персонала на предприятието си.
Please follow and like us: