На 18 февруари 2019 г. стартира последната дейност „Предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа на 98 младежи от целевата група, в общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“ по Проект № BG05M9OP001-1.023-0057 „Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище“, одобрен и финансиран по Процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ на ОП РЧР 2014-2020.

В рамките на дейността по предоставяне на консултантски услуги за подготовка на самостоятелна стопанска дейност фирма Корект Консултинг Груп предвижда широка гама от индивидуални практически занимания и менторска подкрепа за кандидат-предприемачите от целевата група от седемте общини по проекта.

Дейността започва непосредствено след успешно приключилите обучения за предприемачески умения по Дейност 2 и да се осъществи в рамките на последните 5 месеца от изпълнението на проекта.

 През първия месец ще бъдат проведени тридневни работни срещи във всяка от общините Годеч, Своге, Сливница, Драгоман, Костинброд, Елин Пелин и Божурище с представителите от целевата група, които са преминали обучението по Предприемачество. На тези срещи всеки един от младежите ще има възможност в рамките на един астрономически час да представи своята идея за стартиране на самостоятелен бизнес.

На база получената по време на работните срещи информация ще бъде изготвена програма за индивидуални консултации на вече обучените кандидат-предприемачи, които ще се проведат в рамките на следващите 4 проектни месеца.

По време на  индивидуални срещи ще бъде оценена жизнеспособността на бизнес идеите на кандидат-предприемачите. В допълнение те ще получат менторска подкрепа при разработването на техните бизнес планове, както и консултиране във връзка с управлението, развитието и разрастването на бизнес дейността, включително за създаване на бизнес контакти; подпомагане достъпа до мрежи, насърчаващи бизнес развитието; финансови консултации, свързани с достъп до начален капитал; подкрепа и насоки при подготовката на документите за регистрация на стопанска дейност и др.

 На предприемачите ще бъдат представени актуалните за техния бизнес програми-отворени към момента за финансиране, като при желание от тяхна страна ще бъдат изготвени проектни предложения за кандидатстване по различни национални и европейски програми, в т.ч. финансови инструменти на ОП РЧР.

В резултат от изпълнението на дейността по предоставяне на индивидуалните консултации при стартиране на самостоятелна стопанска дейност се очаква да се насърчи предприемачеството и да се осигури разкриването на нови работни места чрез самонаемане на представителите на целевата група. Успешното изпълнение на настоящата дейност ще осигури и необходимите предпоставки за ефективно и устойчиво прилагане на широката гама финансови инструменти за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, заложени по линия на различните оперативни програми на ЕС, в т.ч. ОП РЧР.

Придобитите предприемаческите умения и знания и разработените качествени бизнес планове ще спомогнат за кандидатстването пред различните финансови институции с цел осъществяването на бизнес идеите на младите предприемачи.

В допълнение към това предоставените консултации ще допринесат за осигуряване на устойчивост на новостартиралите предприятия.

Дейността се осъществява от фирмата, избрана за изпълнител, чрез проведена Публична покана.

Предвидено е консултациите да се извършват в офиса на компания „Корект Консултинг Груп“ в гр. София.

 

 

 

 

Please follow and like us: