На 6 февруари 2019 г. в гр. Годеч ще започне последното обучение по Предприемачество по дейност „Предоставяне на 7 обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност в общините Годеч, Своге, Костинброд, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище за общо 98 младежи“, част от ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, СВОГЕ, КОСТИНБРОД, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, одобрен и финансиран по Процедура BG05М9OP001- 1.020 „Подкрепа за предприемачество“ на ОП РЧР 2014-2020.

Обучението ще се проведе на адрес гр. Годеч, ул. Игнат Емануилов в специално наети за целите на проекта зали.

То ще бъде с продължителност 12 дни, като теоретичната част ще бъде представена в рамките на 10 дни с продължителност 6 лекторски часа на ден, общо 60 лекторски часа за всяка една от двете групи. След приключване на теоретичната част от обучението, в рамките на 2 дни са предвидени допълнителни 12 лекторски часа с практическа насоченост, в които обучаемите ще посетят местни компании, ще се срещнат с утвърдени предприемачи от областта, от които ще почерпят знания, опит и полезни практики за развитието на бъдещия си бизнес.

Съдържанието на обучителния материал обхваща целия процес по планирането, подготовката, създаването и последващото управление и разрастване на самостоятелен бизнес.

Обучението обхваща следните 14 лекционни модули:

МОДУЛ 1: Вие като предприемач

МОДУЛ 2: Същност на предприятието и форми на търговска дейност

МОДУЛ 3: Производствени фактори на предприятието

МОДУЛ 4: Основни икономически показатели

МОДУЛ 5: Бизнес идея и бизнес план

МОДУЛ 6: Маркетинг и маркетингов план

МОДУЛ 7: Капитал и капиталова структура на предприятието

МОДУЛ 8: Финансово планиране

МОДУЛ 9: Източници на финансиране

МОДУЛ 10: Персонал, правни отговорности и застраховка

МОДУЛ 11: Икономическо стимулиране и заплащане на труда в компанията

МОДУЛ 12: Патенти, търговски марки и системи за управление на качеството

МОДУЛ 13: Често допускани грешки при създаването на нова фирма. добри примери от световната практика

МОДУЛ 14: Стартиране на собствен бизнес

Лекционната тематика е разработена на основата на най-новите виждания за ролята и значението на предприемача в съвременната икономика и е с подчертана практическа насоченост, а структурирането на материала допринася за по-ефективното му и пълноценно усвояване от представителите на целевата група.

След успешното приключване на обученията, на всички участници ще бъдат раздадени удостоверения за успешно преминат курс по предприемачество.

Дейността се осъществява от фирмата, избрана за изпълнител, чрез проведена Публична покана.

Основна цел на проекта е насърчаване на предприемачеството и развитието на умения за собствена стопанска дейност, сред младежите на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище. Предвидените дейности са насочени към младежите на възраст 18-29 г. на територията на тези общини, желаещи да придобият бизнес умения, способности за управление на проекти и да развиват собствена стопанска дейност.

Please follow and like us: