Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 публикува Проект на насоки за кандидатстване по под мярка 6.4. от Програмата

Проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект на насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения “Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ 
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Please follow and like us: