Отворен е приемът по процедура BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ от ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Подаването на проектни предложения следва да стане в рамките на двата крайни срока, както следва:

1/ Първи краен срок – 16:30 часа на 05.09.2018 г. – за кандидати с КИД в секторите от НСНМСП, изведени като приоритетни за създаване и развитие на нови предприятия;
2/ Втори краен срок -16:30 часа на 07.11.2018 г. – за кандидати с КИД в секторите, свързани с преодоляване на европейски и регионални предизвикателства.

ЦЕЛТА НА ПРОЦЕДУРАТА е създаване и развитие на нови предприятия в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 г. и специфични сфери, свързани с преодоляването на европейски и регионални предизвикателства.

ОБЩИЯТ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“ е 67 227 768.06 лева.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 50 000 лева.

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ – 200 000 лева.

 

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
 • Микро, малки и средни предприятия юридически лица или еднолични търговци, регистрирани след 31.12.2016 г. съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите;
  • Независими предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия (не е предприятие партньор по смисъла на чл. 4, ал. 3 и не е свързано предприятие по смисъла на чл. 4, ал. 5 от закона);
 • Над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач;
  • Кандидати, при които към датата на кандидатстване записаният капитал е равен на минимум 20% от общо допустимите разходи по проекта;
  • Кандидати, при които над 50% от предприятието се притежават от едно физическо лице-предприемач.

СЕКТОРИ ОТ НСНМСП, ИЗВЕДЕНИ КАТО ПРИОРИТЕТНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“;
С20 „Производство на химични продукти“;
С26 „Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;
С27 „Производство на електрически съоръжения“;
С28„Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“;
С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“;
С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“;
J58 „Издателска дейност“;
J59 „Производство на филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“;
J62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
J63 „Информационни услуги“;
M72 „Научноизследователска и развойна дейност“;

СЕКТОРИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

С14 „Производство на облекло“;
С15.1 „Обработка на кожи; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия“;
С16.29 „Производство на други изделия от дървен материал; производство на изделия от корк, слама и материали за плетене“ ;
С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“;
С21 „Производство на лекарствени вещества и продукти“;
С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“;
С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“;
С25.50 „Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия“;
С25.62 „Механично обработване на метал“;
С25.71 „Производство на кухненски прибори и ножарски изделия“;
С32.20 „Производство на музикални инструменти“;
С32.50 „Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства“;
J60.10 “Създаване и излъчване на радиопрограми“;
J60.20 „Създаване и излъчване на телевизионни програми“;
M71.11 „Архитектурни дейности“;
М71.12 „Инженерни дейности и технически консултации“;
M74.10 „Дейности в областта на дизайна“;
M74.20 „Дейности в областта на фотографията“;
Q86 „Хуманно здравеопазване“;
Q87 „Медико-социални грижи с настаняване“;
Q88 „Социална работа без настаняване“.

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
 1. Дейности за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки или услуги) (Задължителна);
 2. Дейности за визуализация на проекта.
ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ:
 1. Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на квалифициран персонал, необходим за реализиране на пазара на продукти (стоки или услуги) – до 50% от общо допустимите разходи по проекта.2. Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги
 2. Разходи за придобиване на ДНА (вкл. разходи за разработване на софтуер) за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 50 000 лева.
 3. Разходи за материали и консумативи за реализиране на пазара на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги) – до 25 000 лева.
 4. Разходи за наем на работни помещения – до 25 000 лева.
 5. Разходи за външни услуги за:
 • изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на продукти (стоки и/или услуги);
 • разработване на технологии за производство на стоки и/или предоставяне на услуги;
  • изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на предприемачески идеи (продукти – стоки и/или услуги);
 • създаване на интернет страница на кандидата;
 • защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

ВАЖНО: Разходите за външни услуги по т. 6. могат да бъдат общо до 25 000 лева, като услугите следва да се предоставят от външни за кандидата изпълнители.

6. Разходи за участие в събития в страната и чужбина (семинари, конференции, изложения) за представяне на кандидата и на неговите продукти (стоки или услуги), разширяване и развитие на дейността на кандидата, привличане на нови клиенти и свързване в мрежи – разходи за такси за участие, разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на квалифицирания персонал на кандидата – до 10 000 лева.

7. Разходи за визуализация – до 2000 лева.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
 • разходи за закупуване на земя и сгради;
 • разходи за строително-монтажни работи (СМР);
 • разходи за закупуване на софтуерни системи за управление – ERP, CRM и други подобни системи и модули към тях);
 • разходи за консултантски, юридически и счетоводни услуги от общ характер;
  • разходи за възстановим ДДС.
ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ:
 • на жени предприемачи;
 • проекти на лица до 29 г. (ненавършени) и на лица между 50 г. (навършени) и 64 г. (ненавършени);
 • проекти на кандидати, които са регистрирани (имат седалище) и се изпълняват на територията на област Видин, Враца, Монтана, Ловеч, Плевен, Силистра, Търговище, Разград, Шумен, Пазарджик, Смолян, Сливен, Кърджали, Кюстендил, Благоевград;
 • проекти, които се изпълняват в една от тематичните областите на ИСИС, вкл. в приоритетните тематични области за съответния район за планиране;

Кандидатстването е електронно чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020).

 

 

Please follow and like us: