Компания КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП е одобрена да изпълни проект

„Подкрепа за младежкото предприемачество на територията на общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин пелин и Божурище“, финансиран по ОП РЧР 2014-2020

Екипът на компания КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП е поканен от Управляващия орган да сключи договор за финансиране на проектно предложение „ПОДКРЕПА ЗА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ГОДЕЧ, КОСТИНБРОД, СВОГЕ, СЛИВНИЦА, ДРАГОМАН, ЕЛИН ПЕЛИН И БОЖУРИЩЕ“, разработен от компанията по Процедура BG05М9OP001-1.020„Подкрепа за предприемачество“, ОП РЧР 2014-2020.

В рамките на проекта екип от експерти на Корект Консултинг Груп ще предостави комплекс от обучения и услуги, насочен към 98 безработни, неактивни младежи до 29 г. в Софийска област, желаещи да развиват собствен бизнес. Предвидените дейности ще бъдат реализирани в общините Годеч, Костинброд, Своге, Сливница, Драгоман, Елин Пелин и Божурище. Проектът ще стартира с провеждане на 7 мотивационни срещи, във всяка от общините. На младежите ще бъдат разяснени възможностите за реализация на собствен бизнес, в зависимост от спецификата и бизнес климата в конкретния регион, както и начини за достъп до европейско финансиране и начален капитал. За обмяна на добри практики, на срещите ще бъдат поканени представители на местните администрации и различни бизнес-мрежи. След приключване на мотивационната кампания, във всяка от седемте общини ще започнат обучения за общо 98 младежи. Те ще се провеждат в рамките на период от 5 месеца. На участниците ще бъде представен процеса по планиране, подготовка, създаване и последващото управление на самостоятелен бизнес. След преминаване на обученията, младежите ще придобият необходимите умения за разработване на жизнеспособни бизнес идеи, както и за адекватно управление на собствена стопанска дейност. През последните 5 месеца на проекта, с оглед устойчивост на новостартиращите предприятия, на младежите, преминали обучение, ще бъдат предоставени индивидулни консултации, свързани с реалното развитие, финансиране и управление на техния бизнес. В допълнение, участниците ще бъдат подпомогнати за реализация на проекти, насочени към опазване на околната среда и прилагане на политиките по енергийна и ресурсна ефективност.

Проектът е на стойност 111 443.20 лв.

Please follow and like us: