От 14 март 2018 г. общините могат да подават проектни предложения по седем процедури в подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., включващи:

  1. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност. Общ бюджет- 19 558 000,00 лева
  2. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях. Общ бюджет- 97 790 000,00 лева.
  3. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование. Общ бюджет- 14 668 500,00 лева.
  4. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината. Общ бюджет- 9 779 000,00 лева.
  5. Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудването и/или обзавеждането й в общинска образователна инфраструктура с местно значение, в която няма изградена закрита спортна инфраструктура, и която включва основно или средно училище финансирано чрез бюджета на общината. Общ бюджет- 14 668 500,00 лева.
  6. Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура. Общ бюджет-19 558 000,00 лева.
  7. Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение. Общ бюджет-19 558 000,00 лева.

Проектните предложения се подават по електронен път чрез ИСУН 2020, на интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Please follow and like us: