В срок до 16 май 2018, кандидатите по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от ПРСР 2014-2020 могат да подадат своите проектни предложения.

Това е първият прием по Програмата за развитие на селските райони за Мярка 4.2, в рамките на който, подаването на проекти ще става изцяло електронно- чрез системата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Електронно ще се осъществява  цялата комуникация между ДФЗ и кандидатите. За тази цел бенефициентите трябва да имат предварително направен от тях електронен профил в ИСУН, както и квалифициран електронен подпис.

При разглеждане на проектните предложения ДФ „Земеделие“ ще извършва:

  • предварителна оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите.
  • следва оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад (също подлежащ на обжалване пред Управляващия орган);
  • техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад.

За допълнителна информация: http://correctconsulting.eu/contacts/

Please follow and like us: